Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Finansówprojekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznejNIEUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektuZgłoszony do wykazu prac ministra757
Treść

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej za szkody wynikające z działania lub zaniechania, wyrządzone w związku z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemie identyfikacji elektronicznej, w usługach online świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 2 lub art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub podmioty sektora publicznego, o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia 910/2014, spowodowane przez awarie, przerwy lub błędy systemu lub za zobowiązanie zaciągnięte w wyniku nieuprawnionego wykorzystania środka identyfikacji elektronicznej

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 162Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(art. 21d ust.2)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-09-29
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót