Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.6)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zlewnie i przyporządkuje je do właściwych regionów wodnych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 66 ust.9)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Kolegium

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 45a ust.2)
2024-07-01

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb

udzielania pomocy w ramach programów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność realizacji celów określo-

nych w tych programach oraz efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania, a także

zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym.

Otwarte - zaległe
 
144Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 14 ust.4)
2018-08-28

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne i techniczne dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 11 ust.4)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, progi uznania incydentu za poważny według rodzaju zdarzenia w poszczególnych sektorach i podsektorach określonych w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 10 ust.5)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji, o której mowa w ust. 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 2)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych, wymienionych w wykazie usług kluczowych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2024 poz. 1077
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 1)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 124 ust.3)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na względzie efektywność działań poszukiwawczych i ratowniczych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Służbę SAR oraz sposób realizacji uprawnień określonych w art. 124 ust. 1 pkt 5–8.

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 113c ust.7)
2026-03-11

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wytyczne w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowości ekspertyz z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
151Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 113b ust.11)
2021-02-18

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres planów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia osób uprawnionych do ich sporządzania, jak również sposób ich dokumentowania

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 113b ust.10)
2021-02-18

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia osób uprawnionych do ich sporządzania, jak również sposób ich dokumentowania

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 110 ust.7)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

i tryb zwolnienia jachtu morskiego z wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 lub

wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji oraz szczegółowe

warunki eksploatacyjne, których spełnianie uzasadnia zastosowanie zwolnień lub środków równoważnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 108 ust.3)
2025-08-15

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1, sposób i termin ich przekazywania, sposób postępowania z nimi oraz kategorie statków zwolnionych z ich przekazywania, kierując się koniecznością ujednolicenia zbieranych informacji przekazywanych do pojedynczego punktu kontaktowego, a także mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, z uwzględnieniem parametrów statków, przewożonych towarów lub osób oraz rejonu żeglugi.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
155Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 9)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

9) sposób sprawowania nadzoru nad pilotażem przez dyrektora urzędu morskiego, w tym zakres danych umieszczanych

na liście pilotów

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
156Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 8)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporzadzenia:

8) warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu, odnawiania, zawieszania, cofania uznania oraz przeprowadzania

audytów ośrodków szkolenia pilotów morskich i stacji pilotowych, wymagania dotyczące wyposażenia bazy

szkoleniowej i kwalifikacji kadry szkoleniowej oraz wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
157Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 7)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

7) warunki i tryb naboru na szkolenia kandydatów na pilotów morskich

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
158Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 6)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

6) programy szkoleń pilotów morskich, kandydatów na pilotów morskich i praktyk pilotowych

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
159Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 5)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

 

 

Otwarte - niezaległe
 
160Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.6 pkt 4)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania oraz odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe