Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2018 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 • Data aktu prawnego: 1997-06-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1998 r.;
  2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
  3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90–98 i 100–108, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 148
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1751 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1050 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1049 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • M.P. 2018 r. poz. 802 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 361 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2355 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2133 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2090 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2085 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2083 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2068 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2014 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 784 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 • Dz.U. 2017 r. poz. 577 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 • Dz.U. 2017 r. poz. 503 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 478 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 450 -  Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 449 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 447 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2022 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 22
 • art. 65n ust.2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania składanego przez organizatorów prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia

  [Szczegóły]
 • art. 75ca pkt 1
  Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic, określi, w drodze rozporządzenia:
  1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, materiały mające szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic oraz warunki prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6, w zakresie profesjonalnych tablic rejestracyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 75ca pkt 2
  Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic, określi, w drodze rozporządzenia:
   2) tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 80bb ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 80bb ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz tryb i sposób ich
  wprowadzania

  [Szczegóły]
 • art. 80bd ust.8

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyjaśniania
  niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów przez podmioty, które je przekazują

  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 1
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
  1) czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2a
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
  a) wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2b
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
   b) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2c
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
   
   c) oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3
  [Szczegóły]