Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 7 ust.7)
2015-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania wpisów i zmian
wpisów w Wykazie Produktów Biobójczych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 40 ust.4)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz ośrodków toksykologicznych oraz
ich właściwość terytorialną

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 1)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowość informacji o zgłoszonym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 2)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór formularza zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 3)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór formularza raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 4)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób gromadzenia i archiwizowania danych o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym
przez ośrodki toksykologiczne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 42 ust.5 pkt 5)
2016-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
5) tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 122
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

(art. 44 ust.11)
2015-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób naliczania opłat,
o których mowa w ust. 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 60b ust.3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji dotyczących nieruchomości,
w szczególności zasady ewidencjonowania nieruchomości, sposób wykazywania posiadania przez Skarb Państwa
praw do nieruchomości, zakres informacji faktycznych i prawnych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w szczególności
przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazania daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, informacji o zgłoszonych roszczeniach
do nieruchomości, informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Otwarte - zaległe
 
10Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 191 ust.8 pkt 1)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, umożliwiającej pokrycie kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, tryb jej pobierania oraz przypadki uzasadniające zwrot tej opłaty, a także tryb jej zwrotu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 191 ust.8 pkt 2)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 196 ust.3)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197 pkt 1)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyk i koszt jego wydania
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197 pkt 2)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2. sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sosób ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej działania

  

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197 pkt 3)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3. wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197 pkt 4)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4. sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197 pkt 5)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5. sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów świadectw i licencji zawodowych w przypadku ich utraty

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197 pkt 8)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

8. sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, sposoby ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 121
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(art. 197a)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania oraz sposób oceny spełnienia tego obowiązku

Minister Inwestycji i Rozwoju
Otwarte - zaległe
 
20Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 1)
2012-12-07Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane