Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 18 ust.6)
2019-01-01
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
2Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 1)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów
  • Minister Finansów
  • Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
3Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 2)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
4Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 2)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 3)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
3) tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
6Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 4)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
4) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
7Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 5)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
5) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób 
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
8Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 47a ust.4)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania,
jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne
i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka
inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie
towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 1)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
10Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 2)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
11Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 3)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
12Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 4)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
13Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 5)
2019-04-21

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo,
oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
14Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 6)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 6) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
15Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 7)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
16Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 8)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
17Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 9)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

 9) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
18Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 10)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

10) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 45 ust. 4b

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
19Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 11)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

 11) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
20Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 12)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

 12) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób 
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe