Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 1410
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

(art. 8 ust.3)
2016-02-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2017 poz. 1373
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

(art. 23 ust.2c)
2016-11-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2, inne niż banki, danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 1369
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(art. 116d §2)
2017-05-27

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 1369
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(art. 236)
2018-05-15

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat kancelaryjnych

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
5Dz.U. 2017 poz. 1369
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(art. 256 pkt 1)
2015-08-15

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowiadającego wymaganiom
przewidzianym dla pism strony, szczególnym wymaganiom postępowania o przyznaniu prawa pomocy,
zawierającego niezbędne pouczenie co do sposobu jego wypełnienia i skutków niedostosowania się do
określonych wymagań oraz klauzulę, o której mowa w art. 252 § 1a

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1a)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1b)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
b) wykaz zawodów związanych z budownictwem

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 1c)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2a)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2b)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-
-budowlanej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2c)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 2d)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania
wiedzy technicznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 16 pkt 3)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 32 ust.5 pkt 1)
2016-06-29

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)    wniosku o pozwolenie na budowę;

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 32 ust.5 pkt 2)
2016-06-29

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
2)    oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 32 ust.5 pkt 3)
2016-06-29

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
3)    decyzji o pozwoleniu na budowę

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 32 ust.5 pkt 4)
2016-06-29

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
4)    zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2017 poz. 1332
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 82b ust.8)
2017-01-02

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 1)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw gospodaki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie
likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, a także na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 2)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb rozliczania przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane