Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 23 ust.2 pkt 3)
2007-04-02Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań i zakresu administracji rządowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usługMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - uchylone
 
2Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 48a ust.14 pkt 1)
2016-09-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych
i ogrzewalniach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 48a ust.14 pkt 2)
2016-09-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 48a ust.14 pkt 3)
2016-09-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3) standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 53 ust.13)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
6Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 1)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1)    obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie związane z przygotowaniem indywidualnego programu integracji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 2)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców w celu wspierania procesu ich integracji i termin ich wypłaty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 3)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3)    rodzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca zamieszkania w okresie trwania indywidualnego programu integracji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 4)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
4) metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów integracji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 1)
2017-04-02
 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 2)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 3)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 4)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5g

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 5)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór legitymacji pracownika socjalnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 1)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 2)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej, o którym mowa w ust. 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 3)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 4)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób wnoszenia odpłatności za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu, w tym za egzamin
i egzamin poprawkowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 5)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
5) organizację i sposób przeprowadzania egzaminu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 6)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
6) wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane