Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 578
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 3a ust.2)
2010-03-13

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
2Dz.U. 2018 poz. 578
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 14 ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 578
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 23 ust.9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu kompletnego 

Minister Infrastruktury Uzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
4Dz.U. 2018 poz. 578
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 38 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, odpady, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposób jej wykonania, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 6 ust.3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,  kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, określi organizację tego zasobu oraz zasady i zakres jego szczególnej ochronyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 6a ust.5 pkt 1)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres danych, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa w ust. 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 6a ust.5 pkt 2)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 6a ust.5 pkt 3)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory pozwoleń, o których mowa w ust. 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 26 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługiMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 26 ust.2)
2012-07-02Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa  oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługiMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 26 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługiMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 574
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 29 ust.4)
2012-07-02Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacjiMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 554
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 1)
2019-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania
w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu uprawniającego do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
14Dz.U. 2018 poz. 554
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 2)
2019-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
15Dz.U. 2018 poz. 554
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 3)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania
w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu uprawniającego do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:

3) w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającym
informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych
w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
16Dz.U. 2018 poz. 554
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 3b)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory:
b) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
oraz zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - uchylone
 
17Dz.U. 2018 poz. 554
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 3c)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory:
c) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego
informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych
w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - uchylone
 
18Dz.U. 2018 poz. 554
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 31 ust.7)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań
rzeczowo-finansowych oraz terminy i sposób ich przekazywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 3)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa morskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 1)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2: 1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane