Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

1) rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
2Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

2) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 
Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
3Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 78 ust.7)
2016-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa
w ust. 4, warunki gromadzenia i przekazywania do tego systemu informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
i ich udostępniania odpowiednio centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym
służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami
usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 78 ust.7a)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację
i funkcjonowanie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb,
o których mowa w ust. 4 pkt 1

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 79c ust.3)
2013-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 81 ust.6)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 82 ust.5)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres ogłoszenia o konkursie, zakres oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej i wymaganej dokumentacji oraz tryb postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie skutkować może odmową rozpatrzenia
sporu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 4)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 5)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 109 ust.12 pkt 6)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub na zastosowanie
się do niej

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 126 ust.12 pkt 1)
2015-01-22Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
1. plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, określając w szczególności zakres planu oraz formaty numerów
 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 126 ust.12 pkt 2)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
2. szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 132 ust.3)
2014-08-11

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
17Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 148 ust.4 pkt 1)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej:

1) rodzaje pozwoleń

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 148 ust.4 pkt 3)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej:

3) okres ważności pozwoleń

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 148 ust.4 pkt 4)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej:

4) sposób identyfikacji stacji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 150 ust.4 pkt 1)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1. rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane