Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 381
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 1)
2007-01-01Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 1. zeznania, o którym mowa w art. 12 ust.2,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 381
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 2)
2007-01-01Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. oświadczeniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 300
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(art. 9 ust.4)
2016-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 295
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

(art. 6 ust.4)
2017-04-21

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności
 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 62 ust.4)
2014-05-18

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb wydawania i dokumenty niezbędne do wydania legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór tej legitymacji,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 7 ust.3)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
działania, sposób wykonywania zadań i organizację Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego Urzędu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 74 ust.6)
2017-08-31

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb pracy wojewódzkiej rady kombatanckiej, uwzględniając efektywność działania rady

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 8 ust.1 pkt 1)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) miejsca odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych
i w których osadzone osoby pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 8 ust.1 pkt 2)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określi, w drodze rozporządzenia:

2) więzienia i obozy NKWD lub więzienia i obozy będące pod nadzorem NKWD, w których były osadzone osoby
narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 8 ust.1 pkt 3)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określi, w drodze rozporządzenia:

3) obozy, o których mowa w art. 3 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 17 ust.3)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania dodatku kombatanckiego
oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 19f)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty,
które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 201 ust.3)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania
osobom, o których mowa w ust. 1, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego
oraz ryczałtu energetycznego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 20 ust.5a)
2014-11-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów poświadczających
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 276
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 203 ust.7)
2017-03-17

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, elementy ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczności i sposób noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór

 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 262
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 6 ust.3)
2016-09-15

Minister właściwy do spraw rybołówstwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, sposób i formy współdziałania organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania informacji, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz organizowania wspólnych kontroli

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 262
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 20)
2016-09-15

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty sprzedaży i wzór deklaracji przyjęcia

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
18Dz.U. 2018 poz. 262
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 27 ust.3)
2016-09-15

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie
 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 262
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 43 ust.7)
2016-09-15

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 18 i art. 28 ust. 7 rozporządzenia nr 1379/2013, tryb ich przeprowadzania oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 262
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 47 ust.4)
2013-12-14

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1, oraz rodzaje dokumentów, które dołącza się do wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane