Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
4981Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 9)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
9) sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
4982Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 10a)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
a) przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
4983Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 10b)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
b) magazynu odpadów promieniotwórczych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
4984Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 10c)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
c) składowiska odpadów promieniotwórczych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
4985Dz.U. 2014 poz. 1510
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

(art. 9 ust.1 pkt 1)
2015-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami
państwa, z uwzględnieniem specyfiki związanej z wykonywaniem pracy w takich jednostkach wojskowych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
4986Dz.U. 2014 poz. 1510
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

(art. 9 ust.1 pkt 4)
2016-04-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4)    uposażenie oraz inne należności pieniężne i świadczenia otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, wynagrodzenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia otrzymywane przez pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych, z uwzględnieniem w szczególności prawa do świadczeń odszkodowawczych, wynikających z odrębnych ustaw, dodatków zagranicznego i wojennego w zależności od celu użycia tych jednostek poza granicami państwa, oraz do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, a także bezpłatnego przewozu z kraju i z powrotem w związku z rozpoczęciem i zakończeniem misji oraz w przypadkach losowych,
 
Zamknięte - zrealizowane
 
4987Dz.U. 2014 poz. 1322
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

(art. 16 ust.2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób przedkładania sprawozdania o wydajności recyklingu dla procesu recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w okresie od wejścia w życie niniejszej ustawy do czasu utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jednak nie dłużej niż do daty ogłoszonej w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
4988Dz.U. 2014 poz. 1203
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

(art. 22 ust.3)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty wpisu, o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty zapytania, o której mowa w ust. 2, a także sposób ich wypełnienia
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4989Dz.U. 2014 poz. 1200
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

(art. 15)
2016-03-09

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposób sporządzania oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
4990Dz.U. 2014 poz. 1200
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

(art. 20 ust.2)
2016-03-09

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia
oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4991Dz.U. 2014 poz. 1200
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

(art. 30)
2015-03-09

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
4992Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 8e)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku
o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz sposób przyznawania pomocy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4993Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 9 ust.5 pkt 1)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
4994Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 9 ust.5 pkt 2)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego
i członków Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z pracami Rady

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
4995Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 22 pkt 1)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
4996Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 22 pkt 2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór Karty Polaka

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
4997Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 23 ust. 1, i centralnego rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 3, sposób przetwarzania danych w nich zawartych, a także sposób przekazywania przez konsula i wojewodę, o którym mowa w art. 12 ust. 4, danych do centralnego rejestru

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
4998Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 1)
2017-01-01

inister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy tryb podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem tych świadczeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4999Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    termin składania wniosków o dotacje, o których mowa w art. 24b ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5000Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w art. 24b ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane