Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
4981Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 17 ust.1 pkt 1)
2016-03-09
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4982Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów
procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4983Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4984Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3) kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4985Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 4)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4986Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 1)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:
1)    wysokość opłat, o których mowa w ust. 10 oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4987Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 2)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin przeprowadzania egzaminów na maklera i doradcę oraz regulamin przeprowadzania sprawdzianu
umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania
osób składających egzamin lub przystępujących do sprawdzianu umiejętności, poufności egzaminu
lub sprawdzianu umiejętności oraz ich sprawnej organizacji, oraz

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4988Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 3)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych za udział w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminów lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz przygotowywanie projektów pytań i zadań na egzaminy lub sprawdzian umiejętności, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4989Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 129 ust.4)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz nadawanych
przez określone zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do ubiegania się, zgodnie z ust. 3, o wpis na
listę maklerów lub listę doradców bez konieczności składania egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4990Dz.U. 2014 poz. 94
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 129 ust.7)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4991Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 8 pkt 1)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) liczbę łóżek w Ośrodku przeznaczonych dla osób stwarzających zagrożenie umieszczonych w Ośrodku,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4992Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 8 pkt 2)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
2) wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, jakie muszą spełniać pomieszczenia i urządzenia Ośrodka
stosownie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4993Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 8 pkt 3)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:3) warunki zabezpieczenia Ośrodka

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4994Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 8 pkt 4)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaj i liczebność personelu mającego styczność z osobami stwarzającymi zagrożenie umieszczonymi w Ośrodku

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4995Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 8 pkt 5)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

5) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu oraz sposób przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4996Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 13 ust.5)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości wskaże, w drodze rozporządzenia,
zakład psychiatryczny wykonujący obserwację orzeczoną przez sąd

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4997Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 26 ust.5)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym
w Ośrodku

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4998Dz.U. 2014 poz. 24
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 39 ust.7)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
sposób dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4999Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 11 ust.10)
2014-01-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5000Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane