Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
4981Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzf ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4982Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4983Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4984Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4985Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. kryteria i sposób klasyfikacji substancji i mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka oraz analizy skutków oddziaływania na środowisko,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4986Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4987Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninach wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4988Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 5)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4989Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 4)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
4990Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 6)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 6. dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin, oraz ich numery

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
4991Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 1)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
1) wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania tych materiałów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4992Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 2)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
2) procedury oceny zgodności tych materiałów z zastosowaniem modułów w tych procedurach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4993Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 3)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
3) zakres dokumentacji technicznej tych materiałów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4994Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
4995Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 1)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
1) wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania tych wyrobów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4996Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 2)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
2) procedury oceny zgodności tych wyrobów z zastosowaniem modułów w tych procedurach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4997Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 3)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
3) zakres dokumentacji technicznej tych wyrobów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4998Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
4) wymagania dla etykiet umieszczanych na tych wyrobach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4999Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 5)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
5) elementy deklaracji zgodności dla tych wyrobów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5000Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 14 ust.5)
2016-04-20
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim informacji, o których mowa w ust. 1, oraz mając na celu ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane