Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
4981Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 35 ust.6)
2016-01-23

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy deklaracji,
o których mowa w ust. 1–4, mając na względzie wymagania określone w art. 12 rozporządzenia nr 436/2009 oraz
art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, a także zapewnienie prawidłowego monitorowania rynku wina

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
4982Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 2)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, termin zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 436/2009Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
4983Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 3)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowymMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
4984Dz.U. 2011 Nr 118 poz. 687
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(art. 10 ust.5a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia, w szczególności sposób powiadamiania osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4985Dz.U. 2011 Nr 118 poz. 687
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(art. 11 ust.4c)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem własciwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb statystyki publicznej

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
4986Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 17 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpiecznia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobachMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4987Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicząMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4988Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.4)
2012-07-02Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolnościMinister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
4989Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 25 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjnąMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4990Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 28 ust.7)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjentaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4991Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzadzenia: 1. warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4992Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzadzenia: 2. sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitalaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4993Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 39)
2012-07-02Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - uchylone
 
4994Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4995Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4996Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4997Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.2)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach określonych w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4998Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4999Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.4)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestruMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5000Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. system resortowych kodów identyfikacyjnych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane