Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5601Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 2)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)  typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, i szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień,
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5602Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 3)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 3. tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach określonych w art. 12 ust. 1,Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5603Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 4)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4. tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5604Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.2 pkt 1)
2013-01-02inister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, typy tych uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, tryb pracy komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5605Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.2 pkt 2)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wymagany zakres szkolenia, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, formy przeprowadzania szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 13
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5606Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 1)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1.   wykaz czynności, o których mowa w art. 12c ust. 2,
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5607Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 2)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5608Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 3)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3. wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenia, formy organizowania szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5609Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33 ust.21 pkt 1)
2013-07-02 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin składania wniosku oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku,
Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5610Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33 ust.21 pkt 2)
2013-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2) termin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia dotacjiMinister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5611Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33 ust.21 pkt 3)
2013-07-02 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 3)  sposób dokumentowania wykorzystania dotacjiMinister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5612Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 35b ust.4)
2011-07-02 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za spełniający wymogi, o których mowa w ust. 1, a także wymagania dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego,Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5613Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36c ust.3)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego, dla różnych rodzajów obiektów jądrowych,Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5614Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36d ust.3)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, a także zakres wstępnego raportu bezpieczeństwaPrezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5615Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38c ust.3)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, a także zawartość raportu z likwidacji obiektu jądrowego,Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5616Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38d ust.8)
2011-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej,Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5617Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 39n ust.9)
2012-01-02Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady tworzenia i działania komitetów oraz współpracy komitetów z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem,Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5618Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71)
2013-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru jądrowego, tryb stwierdzania odbycia tej praktyki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego, szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, a także wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego oraz dokumenty dołączane do wniosku o powołanie na inspektora dozoru jądrowego,Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5619Dz.U. 2012 poz. 161
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

(art. 37 ust.1)
2012-08-16Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku
o uznanie za obywatela polskiego oraz wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5620Dz.U. 2012 poz. 161
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

(art. 45 ust.1)
2012-05-14Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi
dotyczące fotografii dołączanej do wniosku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane