Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 13 ust.8)
2017-12-30
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru, mając na uwadze skuteczność kontroli oraz właściwe wykorzystanie jej wyników
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
2Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 16 ust.4)
2017-12-30

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, czynności, za które pobierane są opłaty, o których mowa w ust. 1, wysokość tych opłat, uwzględniając ust. 2 oraz mając na uwadze pracochłonność tych czynności, a także tryb ich pobierania.

Minister Infrastruktury i RozwojuAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
3Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 16g pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację instytucji Rzecznika

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 16g pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich,
w tym sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania oraz wymiany informacji między stronami postępowania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 16g pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich
i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 16g pkt 4)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4) wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia Rzecznika do odmowy
rozpatrzenia sporu pasażerskiego

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 16g pkt 5)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
pasażerskich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 19 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 1)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji
maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania jej wtórników

 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 2)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty
albo o zachowanie jej ważności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 3)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających
się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 4)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o licencję maszynisty
albo o zachowanie jej ważności;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 5)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
5) zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny do uzyskania licencji maszynisty

 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 6)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

6) program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty

 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 7)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na maszynistów
ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji egzaminacyjnej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 8)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
8) sposób ustalania numeru identyfikacyjnego ośrodka szkolenia i egzaminowania wpisywanego do rejestru,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zakres danych ujętych w rejestrze, a także sposób uiszczania opłat za wpis
do tego rejestru

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 9)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
9) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków
szkolenia i egzaminowania;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 10)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
10) wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności w ośrodku szkolenia
i egzaminowania, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 11)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
11) warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim ujętych oraz okres ich
przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania danych ujętych w rejestrze podmiotom,
o których mowa w ust. 1a

 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 12a)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
12) wzór:
a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego
dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych

 
Zamknięte - zrealizowane