Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 82)
2016-04-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej, kierując się potrzebą stałego doskonalenia jakości wykonywania obowiązków przez ocenianego oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 1)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 2)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)   kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 3)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3)   mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4)   stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4a)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 5)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
5)   warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 1559
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 6)
2016-04-24
 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
6)   warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania
Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 1)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
10Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
11Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3a)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
a)   u zwierząt
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
12Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3b)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
b)   w produktach pochodzenia zwierzęcego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
13Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3c)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
c)   w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
14Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3d)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
d)   w paszach
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
15Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4a)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
a)   u zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
16Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4b)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
b)   w wydzielinach i wydalinach zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
17Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4c)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
c)   w tkankach lub narządach zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
18Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4e)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
e)   w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
19Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4f)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
f)   w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
20Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4g)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
g)   w paszach
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe