Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 9a ust.4 pkt 1)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 9a ust.4 pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 9a ust.4 pkt 3)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób prowadzenia ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 17 ust.8)
2016-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku składanego
do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia z uwzględnieniem danych zawartych
w ust. 3 oraz informacji o dokumentach wymaganych przy złożeniu wniosku o udzielenie koncesji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 20 ust.5 pkt 1)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 20 ust.5 pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 20 ust.5 pkt 3)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 2142
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 38b ust.4)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty
i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym
50 godzin

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 1)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konsularnego

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 2)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej oraz ich liczbę

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 3)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 4)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb i sposób przeprowadzania szkolenia przedegzaminacyjnego oraz potwierdzania jego odbycia

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 3)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej do zwrotu państwu
członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem kwoty stanowiącej jej równowartość

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 4)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy
finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 5)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w złotych albo w walucie euro

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 1)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania udzielanej pomocy finansowej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 2)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób dokonywania wpłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 2141
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 3)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób spłaty pomocy finansowej w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane