Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 708
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

(art. 4 ust.5)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób sprawowania nadzoru nad zespołami

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 708
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

(art. 10 ust.3)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania konkursu, o którym
mowa w art. 6 i art. 9, w tym etapy i przebieg konkursów oraz tryb działania komisji konkursowych, o których mowa
w art. 6 i art. 9

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 708
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

(art. 13 ust.3)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników
zespołów i specjalistów

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 690
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 1)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór odznaki honorowej oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki honorowej

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 690
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 2)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 690
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 3)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania i wymagane dokumenty w sprawach o nadanie odznaki honorowej i wydanie legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 690
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 4)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wydawania i noszenia odznaki honorowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 690
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 5)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób wydawania legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 690
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 15 ust.7)
2015-08-31

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb pracy rady

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 39 §2)
2017-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze  rozporządzenia, zakres, formy i tryb współdziałania oraz wymogi, jakie muszą spełniać przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli, o której mowa w § 1

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 1)
2018-08-12
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 2)
2018-08-12
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 3)
2018-08-12
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu podmiotom, w tym w szczególności tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 3a)
2018-08-12
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
3a) warunki finansowania wydatków, o których mowa w § 8 pkt 1a-1e, 2a i 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 4)
2018-08-12
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 5)
2015-10-08
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu, w tym wzór i terminy składania przez podmioty kwartalnych informacji
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43 §19 pkt 6)
2015-10-08
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43c §2)
2016-10-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, w tym zakres niezbędnej dokumentacji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43f §2)
2015-07-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne i wymagania funkcjonalne, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, a także sposób funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego, w tym sposób przekazywania danych wewnątrz tego systemu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43k §8)
2016-10-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego pouczenia, o którym mowa w § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane