Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 1b)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przeprowadzania konkursu oraz kryteria, sposób i tryb przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych
na dofinansowanie projektów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 12c ust. 1, w tym:

b) sposób oceny realizacji projektów i przedsięwzięć, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której
mowa w art. 12f ust. 1;

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 2)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o dofinansowanie

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 3)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór raportu rocznego z przebiegu realizacji projektów i przedsięwzięć oraz rozliczenia przyznanych środków
finansowych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 12h ust.1 pkt 4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór raportu końcowego z przebiegu realizacji projektów i przedsięwzięć oraz rozliczenia przyznanych środków
finansowych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 1)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)    zakres i warunki korzystania z ePUAP

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 2)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 3)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
3)    warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 19a ust.3 pkt 4)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
4)    sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1a)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

a)    zakres i okres przechowywania danych w systemie

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
10Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1b)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

b)    obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator systemu

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
11Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2b)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:
b)    okres ważności profilu zaufanego ePUAP

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
12Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2c)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

c)    zawartość profilu zaufanego ePUAP,

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
13Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2d)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

d)    przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
14Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2e)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

e)    przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
15Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2f)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

f)  warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
16Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2g)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

g)    warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
17Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2h)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

h)    wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
18Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2i)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

i)     warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
19Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2j)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

j)   arunki organizacyjne i techniczne dla potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
20Dz.U. 2017 poz. 570
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2k)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

k)  sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w lit. j

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe