Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §2)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania
z portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które
mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14b §7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku,
o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także
sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14r ust.6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku
wspólnego zawierającego dane identyfikujące zainteresowanych oraz dane wskazane w § 2 i w art. 14b § 3–5, a także
sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 28 §3 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 43 §4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ podległy
lub nadzorowany do prowadzenia rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
7Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) strukturę rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
8Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów i innych dokumentów

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
9Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
10Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
11Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 46f pkt 5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
12Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 67b §5)
2014-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
13Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 80a §5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania
z portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119 §2)
2012-08-16Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 §1Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 1a)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość:
a) wynagrodzenia: przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz członka Rady za uczestniczenie
w posiedzeniach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków

 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 1b)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość:
b) łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu uzasadnienia stanowiska zawartego
w opinii w indywidualnej sprawie, uwzględniając szacunkowo nakład pracy niezbędny do przygotowania
uzasadnienia opinii, a także mając na uwadze, aby wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała dwukrotności
kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych
przepisów, określa ustawa budżetowa

 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119v §4 pkt 2)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego członkom Rady w związku z poniesieniem
tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego
zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138d §9)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
19Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138j §1 pkt 1)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa,
obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania
pełnomocnictwa

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2017 poz. 201
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 138j §1 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także wzór zawiadomienia
o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa
oraz dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane