Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1b)
2011-08-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: b) obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183 i 197;

Minister Infrastruktury Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
2Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2013-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2019-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
4Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2015-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2018-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
6Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2017-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2014-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2016-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26d ust.7)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty lotniczej, o której mowa w ust. 1Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53 ust.5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrzaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczne i eksploatacyjne dotyczące statków powietrznych kategorii specjalnej nieobjętych nadzorem EASA, sposób postępowania przy sprawdzaniu zdatności do lotu tych statków oraz wzory dokumentów z tym związaneMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 3. rodzaje prób w locie i lotów próbnych oraz sposób i warunki ich przeprowadzania;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2 pkt 1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 1. sposób postępowania przy zmianie, zawieszaniu i cofaniu certyfikatu typu, uzupełniającego certyfikatu typu oraz wzory tych dokumentów;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 53c ust.2 pkt 2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, w drodze rozporządzenia: 2. sposób postępowania przy wydawaniu, zmianie, zawieszaniu i cofaniu orzeczenia zdatności oraz wzory tego orzeczenia i wniosku o jego wydanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 54 ust.8)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i procedury wykonywania lotów, o których mowa w ust. 5 i 7

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
16Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.6)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.7)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 4, oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającejMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegołowe zasady klasyfikacji lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór rejestru lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 64b ust.13)
2011-09-19Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, o których mowa w ust. 1Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane