Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 833
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2017 poz. 833
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres danych zawartych w deklaracji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 833
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sposób jej przekazywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 826
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

(art. 6e pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określa, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu
eksportowego, uwzględniając rodzaj eksportowanych produktów i usług lub okres kredytu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2017 poz. 826
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

(art. 6e pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określa, w drodze rozporządzenia:
2) rodzaje dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi, uwzględniając możliwość ustalenia na ich podstawie udziału procentowego składników pochodzenia krajowego lub składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 788
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 14b ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Otwarte - zaległe
 
7Dz.U. 2017 poz. 776
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 7510)
2016-12-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać
wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2017 poz. 776
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 152)
2016-04-15

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2017 poz. 776
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 230)
2016-12-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestrów, warunki i tryb dokonywania w nich wpisów, sposób i tryb przeglądania rejestrów oraz wydawania z nich wyciągów. Określenie tego sposobu, warunków i trybu powinno sprzyjać wykorzystaniu nowoczesnych technik udostępniania informacji, jednakże nie może tworzyć nadmiernych, ponad potrzebę utrudnień dla uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2017 poz. 776
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(art. 2311)
2016-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu patentowego, dodatkowego
świadectwa ochronnego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa ochronnego na znak towarowy,
świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego, świadectwa rejestracji
topografii i dowodu pierwszeństwa, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy i treści dokumentów
potwierdzających uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji albo pierwszeństwo.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 1)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony
przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 2)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów
ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 3a)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór:
a) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 3b)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór:
b) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 4)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 1)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty
budowlane wymagają uzgodnienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 2)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które powinny stanowić
podstawę uzgodnienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 3)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 4)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2017 poz. 736
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 5)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane