Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-10-11
K 24/15

SygnaturaK 24/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-10-11
TytułZasady zatrzymania prawa jazdy*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 2197
Data ogłoszenia sentencji2016-12-29
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 627, ze zm.) w związku z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.):

a) w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167),

b) w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających – ze względu na stan wyższej konieczności – kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

ponadto postanawia:

1) na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym wniosku Prokuratora Generalnego na skutek cofnięcia wniosku,

2) na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Trybunał stwierdził częściowe pominięcie ustawodawcze.

Orzeczenie jedynie częściowo afirmatywne, bowiem Trybunał podkreślił, iż brakuje w ustawie wyraźnego wskazania, że osoba prowadząca pojazd w obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość o 50 km/h, a znajdująca się w stanie wyższej konieczności, nie popełnia czynu zagrożonego sankcją administracyjną w postaci zatrzymania prawa jazdy. Trybunał dodał, iż z art. 2 Konstytucji wywieść należy obowiązek ustawodawcy m. in. do takiego ukształtowania procedury, aby w jej ramach organ administracyjny mógł dokładnie wyjaśnić stan faktyczny, uwzględniając kolizję dóbr, wartości i interesów. 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

* sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074)

Akt wykonujący
Data aktualizacji2018-08-09
GENERUJ RAPORT

Powrót