Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 2 ust.7b)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 15 ust.1b)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady usytuowania na terenie gminy salonów gier na automatach, w szczególności ich minimalną odległość od placówek edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 15ba ust.7)
2017-04-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu rejestrującego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 15j ust.7)
2017-04-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 23d pkt 1)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 23d pkt 2)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, przed ingerencją z zewnątrz

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 23d pkt 3)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, w czasie awarii

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 23d pkt 4)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 23d pkt 5)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1, znajdują się w sytuacji awarii

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 23e ust.3)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier,i urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określi obszary ich właściwości miejscowej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 32 ust.7)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 32 ust.8)
2015-06-19

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 32 ust.8)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b

 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 77 ust.5 pkt 1)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)  wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 77 ust.5 pkt 2)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)  właściwy urząd skarbowy lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych lub wpłaty niektórych opłat, o których mowa w art. 68 ust. 1, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 79 ust.3)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 86 ust.6)
2019-09-14

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

 

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 87 ust.7)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 88 ust.6)
2017-10-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 88a ust.7)
2017-04-01

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
Zamknięte - zrealizowane