Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 10 ust.4)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych dotyczących realizacji programu, niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu, sposób i terminy ich przekazywania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 42 ust.6 pkt 1)
2019-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1) określi szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 3a, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego formularza, w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 42 ust.6 pkt 1)
2020-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) działania lub poddziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo

LGD

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 43a ust.6)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, mając na względzie kryteria określone w art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 43a ust.6 pkt 2)
2018-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

2)    warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
6Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1a)
2020-01-31

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

a) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1b)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

b) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1c)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

c) kryteria wyboru operacji – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–9, 13 oraz 14

lit. c

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1d)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

d) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy – w przypadku działań

i poddziałań, w ramach których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1e)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

e) działania lub poddziałania i przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmujący

posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania

na miejsce tego podmiotu, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1f)
2020-01-31

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań

lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,

w szczególności:

f) działania lub poddziałania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa

rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego

lub jego części jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.2 pkt 2)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w tym tryb składania wniosków

o przyznanie pomocy technicznej, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na

podstawie której przyznaje się tę pomoc, mając na względzie zapewnienie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy

technicznej zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, w tym uzależniając wysokość przyznawanej pomocy

technicznej od efektywności wykonywania zadań związanych z przyznawaniem lub wypłatą pomocy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 50 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 50 pkt 2)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

2) określi warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja

płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 54)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 58 pkt 1)
2017-01-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb opracowywania i zmiany planu działania, a także jego zakres i sposób jego realizacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 58 pkt 2)
2017-01-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb opracowywania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakres

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 58 pkt 3)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i wojewódzkich ośrodków doradztwa

rolniczego w zakresie funkcjonowania KSOW oraz sposób ich wykonywania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2022 poz. 2422
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 50a ust.9 pkt 1)
2019-03-16

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia: 1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014 i ust. 8

 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2022 poz. 2393
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 6 ust.3)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,  kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, określi organizację tego zasobu oraz zasady i zakres jego szczególnej ochrony

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane