Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 9 ust.7 pkt 1)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 9 ust.7 pkt 2)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 9 ust.7 pkt 3)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)   organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 9 ust.7 pkt 4)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)   wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 13 ust.8 pkt 1)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 13 ust.8 pkt 2)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2)   wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli przewozu towarów
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 15 ust.11)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 20 ust.5)
2017-04-18
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust.3
Otwarte - zaległe
 
9Dz.U. 2018 poz. 2332
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

(art. 27 ust.3)
2017-05-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 5 ust.5)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający jej organizację wewnętrzną, w tym wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów regionalnych, szczegółowe zadania i uprawnienia Prezesa Agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji oraz tryb udzielania pełnomocnictw w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, oraz system audytu i kontroli wewnętrznej
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 18 ust.2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Agencji i zastępcom Prezesa Agencji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 19 ust.9)
2015-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 1)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
1)   sposób i tryb sporządzania planów finansowych
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 2)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
2)   sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 3)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
3)   sposób realizacji planów finansowych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz zaciągania zobowiązań
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 4)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
4)   sposób rozliczania kosztów działalności
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 5)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
5)   sposób gospodarowania środkami finansowymi
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 1)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
1)    szczegółowy zakres planu przekazywania mienia, sposób i tryb jego opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 2)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
2)    tryb dokonywania korekt planu przekazywania mienia oraz ich uzgadniania i zatwierdzania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 3a)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
3)    sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:
a)    wartości przekazywanego mienia

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane