Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 14 ust.2)
2019-02-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej,
Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami,
którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów
oraz zadań Żandarmerii Wojskowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 17c)
2018-12-25

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 17a ust. 10 i 13 oraz art. 17b ust. 10 i 12, a także wzory protokołów, o których mowa w art. 17a ust. 9 i art. 17b ust. 9

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
3Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 20)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, zakres czynności policji sądowej, wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 15, oraz sposób ich wykonywania, w tym usytuowanie policji sądowej, wykonywane przez nią czynności oraz sposób jej współdziałania z sądami wojskowymi i prokuratorami do spraw wojskowych oraz ze Służbą Więzienną

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 21 ust.1)
2019-02-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 11-13 i sposób ich dokumentowania oraz wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach wykonywania tych uprawnień

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 22)
2019-12-25

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 11-13 i sposób ich dokumentowania oraz wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach wykonywania tych uprawnień

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
6Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 1)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki tworzenia i likwidacji izb zatrzymań, rozmieszczenie izb zatrzymań, organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia i likwidacji, obowiązek zawiadamiania o tym wojskowego sądu garnizonowego i właściwego zastępcy prokuratora rejonowego do spraw wojskowych oraz warunki lokalizacji izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 2)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 3)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) skład, uprawnienia i obowiązki obsługi izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 4)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4)organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 5)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i sposób prowadzenia oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób archiwizowania lub brakowania
ewidencji i dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w izbie zatrzymań, a także formy i wzory tej ewidencji i dokumentacji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2019 poz. 518
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 6)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki oraz organizację umieszczania w izbie zatrzymań osób, o których mowa w ust. 1

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2019 poz. 505
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 231 §5)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2019 poz. 505
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 231 §6)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
14Dz.U. 2019 poz. 505
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1061 §5)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2019 poz. 505
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1061 §6)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
16Dz.U. 2019 poz. 505
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1571 §5)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały
zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych
w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2019 poz. 505
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1571 §6)
2017-07-13

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
18Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 4 ust.7 pkt 2a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

2)szczegółowy sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności:
a)  wzór zapotrzebowania wraz z wnioskiem o wydanie zgody na refundację, o której mowa w art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)
 

Minister ZdrowiaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
19Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 4 ust.7 pkt 2b)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

2)szczegółowy sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności:
b) sposób potwierdzania przez ministra właściwego do spraw zdrowia okoliczności, o których mowa w ust. 3
 

Minister ZdrowiaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
20Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 4 ust.7 pkt 2d)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

2)szczegółowy sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności:
d) sposób prowadzenia przez hurtownie, apteki i szpitale ewidencji sprowadzanych produktów leczniczych 

Minister ZdrowiaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany