Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 10 ust.10 pkt 1)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających

odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego,

a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

w terminie późniejszym, o którym mowa w art. 9 ust. 7

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 10 ust.10 pkt 2)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3, tryb dokonywania

wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do

wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów

przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia

zawodowego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 1)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób dokonywania zgłoszenia oraz tryb przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 2)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz sposób i tryb dokonywania zwrotu opłaty

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 3)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w tym przepisy porządkowe obowiązujące kandydatów

podczas postępowania kwalifikacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 4)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 5)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb i termin uzyskiwania wglądu do prac egzaminacyjnych oraz sposób jego przeprowadzania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 6)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 7)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres, przebieg oraz sposób odbywania praktyki i aplikacji, a także tryb stwierdzania odbycia praktyki i aplikacji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 8)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb stwierdzania spełniania warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 9)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

9) tryb i sposób zaliczania egzaminów, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 i 5

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 16 ust.6 pkt 10)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

10) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w art. 15 ust. 6

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 51 ust.2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, wzory formularzy sprawozdawczych, formę i sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 53 ust.6)
2017-12-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej, o którym mowa w ust. 1 i 3, oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55 ust.12 pkt 1)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób wyliczenia stawki procentowej opłat, o których mowa w ust. 1 i 2

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55 ust.12 pkt 2)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55 ust.12 pkt 2a)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2a) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 10a i 10b, sposób i terminy ich przekazywania oraz wzory formularzy, na których są one przekazywane

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55 ust.12 pkt 3)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i terminy rozliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz ze wzorem rocznego rozliczenia opłat

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 1)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób wyliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 2)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy przekazywania kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane