Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2023 poz. 415
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

(art. 6 ust.2)
2015-10-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu potwierdzenia

informacji określonych w ust. 1

 

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2023 poz. 415
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

(art. 14a ust.3)
2020-07-24

Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań punktu kontaktowego i sposób ich realizacji oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej punktu kontaktowego

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2023 poz. 414
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

(art. 3 ust.4)
2022-07-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów.

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2023 poz. 414
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

(art. 14 ust.4)
2022-07-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 2, oraz wzory raportów i sprawozdań, o których mowa w ust. 3, uwzględniając ujednolicenie sposobu przekazywania tych informacji oraz efektywność sprawowania nadzoru przez Komisję.

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
5Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 49 ust.1)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności bezpośrednich oraz stawki przejściowego wsparcia krajowego, mając na względzie pułapy tych płatności i tego wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub wydanych na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt albo ilość surowca, które mogą być objęte tymi płatnościami lub tym wsparciem.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
6Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 49 ust.1)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności bezpośrednich oraz stawki przejściowego wsparcia krajowego, mając na względzie pułapy tych płatności i tego wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub wydanych na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt albo ilość surowca, które mogą być objęte tymi płatnościami lub tym wsparciem.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
7Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 50 ust.1 )
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek z tytułu pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, określając procentową wielkość zaliczek, a także termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 6 rozporządzenia 2021/2116

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 55 ust.1)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, normy oraz szczegółowe warunki ich stosowania, mając na względzie kryteria określone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
9Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 55 ust.2 pkt 1)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi według kryterium zasięgu,

dotkliwości i trwałości w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia

– mając na względzie przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia 2021/2116

i w przepisach wydanych na podstawie tego rozporządzenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
10Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 55 ust.2 pkt 2)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

2) wyrażoną w procentach wielkość kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

– mając na względzie przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia 2021/2116

i w przepisach wydanych na podstawie tego rozporządzenia.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
11Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 55 ust.2 pkt 3)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

3) przypadki drobnej niezgodności lub poważnej niezgodności lub kryteria uznawania niezgodności za drobną niezgodność lub poważną niezgodność

– mając na względzie przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia 2021/2116

i w przepisach wydanych na podstawie tego rozporządzenia.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
12Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 55 ust.3)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

Polskiej „Monitor Polski” wykaz wymogów podstawowych z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających przepisy

Unii Europejskiej, w których określono te wymogi podstawowe.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
13Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 56 ust.7)
2023-08-31

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza do dnia 31 sierpnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskaźnik trwałych użytków zielonych, o którym mowa w art. 48 ust. 2 rozporządzenia 2022/126, oraz wielkość, o jaką wskaźnik ten jest większy albo mniejszy od wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia 2022/126.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
14Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 56 ust.8 pkt 1)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym, objęte normą GAEC 9, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, mając na względzie zapewnienie ochrony trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
15Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 56 ust.8 pkt 2)
2025-01-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

2) torfowiska i obszary podmokłe objęte normą GAEC 2, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, mając na względzie ochronę gleb bogatych w węgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
16Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 57)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia 2022/126.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
17Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 60 ust.5)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, zgłaszania zmian do tych wniosków lub ich wycofania w danym roku, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
18Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 70 ust.1 i 2)
2023-03-15

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego, oraz szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo, a także wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji Planu, specyfikę poszczególnych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym ich przyznawaniem.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa:

1) gatunki roślin strączkowych na nasiona oraz roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana

z produkcją do powierzchni upraw, mając na względzie ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność gatunkową upraw tych roślin;

2) wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na nasiona, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, truskawek, lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane z produkcją do powierzchni upraw, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz specyfikę upraw poszczególnych roślin;

3) rejony uprawy chmielu, w których uprawa chmielu uprawnia do uzyskania płatności związanej z produkcją do powierzchni

uprawy chmielu, mając na względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, podział

terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej, a także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r.;

4) rodzaje roślin, do upraw których może zostać przyznana uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe

wymagania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona

uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, mając na względzie ramy prawne do przyznawania przejściowego wsparcia krajowego określone w art. 147 rozporządzenia 2021/2115;

5) listę roślin miododajnych, do uprawy których mogą zostać przyznane płatności do obszarów z roślinami miododajnymi, mając na względzie czynniki przyrodnicze oraz możliwości utworzenia takich obszarów;

6) praktyki służące zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi, których

realizacja jest warunkiem przyznania płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, oraz

liczbę punktów przyznawanych za realizację tych praktyk, a także minimalną liczbę punktów, która uprawnia do uzyskania

tej płatności, mając na względzie czynniki przyrodnicze oraz wpływ poszczególnych praktyk na poprawę zarządzania

składnikami odżywczymi;

7) praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt, których realizacja jest warunkiem przyznania płatności dobrostanowych, oraz liczbę punktów przyznawanych za realizację tych praktyk w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia (Sus scrofa) oraz bydło domowe (Bos taurus), mając na względzie zapewnienie tym zwierzętom poprawy warunków

bytowania oraz wpływ poszczególnych praktyk na poziom dobrostanu zwierząt.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
19Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 71 ust.1 )
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 3–6, w tym szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tej pomocy, oraz szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania tej pomocy następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o jej przyznanie lub przejmującemu grunty lub zwierzęta, lub wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych, oraz stawki tej pomocy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji Planu, specyfikę poszczególnych rodzajów pomocy oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym jej przyznawaniem.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
20Dz.U. 2023 poz. 412
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

(art. 73 ust.4 )
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116, mając na względzie zachowanie wymagań określonych w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116 oraz zapewnienie równego traktowania rolników.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe