Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 17 ust.2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpiecznia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.3)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.4)
2012-07-02

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.3)
2020-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.4a pkt 1)
2019-12-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych

będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest

Minister Obrony Narodowej

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.4a pkt 2)
2019-12-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

2) standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
7Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 25 ust.5)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 25 ust.5)
2020-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 28 ust.7)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2024-03-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne

- kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2024-03-06

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitala

- kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 39)
2012-07-02

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - uchylone
 
13Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.2)
2013-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach określonych w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.5)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 53a ust.5)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 1)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. system resortowych kodów identyfikacyjnych,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.4)
2020-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2024 poz. 799
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 122 ust.6)
2013-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, w tym warunki i tryb przygotowania oraz prowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania wystąpień pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2024 poz. 794
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 69 ust.1e)
2016-01-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisów, o których mowa w ust. 1-1c

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane