Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 6b ust.6 pkt 1)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o nadanie medalu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 6b ust.6 pkt 2)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, okoliczności wręczania odznaki medalu oraz legitymacji

potwierdzającej nadanie medalu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 6b ust.6 pkt 3)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób noszenia i przechowywania odznaki medalu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 6b ust.6 pkt 4)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i sposób wydawania duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 6b ust.6 pkt 5)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

5) wzory odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 10 ust.4)
2017-04-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzaje dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, uwzględniając przy tym odpowiednio przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 10 ust.5)
2016-08-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 29a ust.4 pkt 1)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres danych, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa w ust. 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 29a ust.4 pkt 2)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 29a ust.4 pkt 3)
2017-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory pozwoleń, o których mowa w ust. 2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 31b ust.9)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór wniosku oraz dokumenty dołączane do wniosku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 31c ust.2)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej objętej ochroną prawną

oraz wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej objętej ochroną prawną

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2019 poz. 917
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 31e ust.4)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

wzór karty ewidencyjnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2019 poz. 915
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

(art. 46)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności,

o których mowa w art. 45 ust. 1, mając na względzie zakres czynności podejmowanych przy ocenie wniosków

o rejestrację, zastrzeżeń do wniosków o rejestrację, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji oraz sprzeciwów,

o których mowa w art. 28.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2019 poz. 908
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

(art. 11 ust.2)
2015-06-20

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §2)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania

z portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 3f §4)
2014-05-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które

mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14a §10)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14a §11)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2019 poz. 900
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14b §7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku,

o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także

sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane