Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2022 poz. 2527
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

(art. 6 ust.6)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program kursu obejmujący założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania zawierający rozkład zajęć, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia kursu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2022 poz. 2527
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

(art. 10 ust.8)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji wyboru

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2022 poz. 2527
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

(art. 13 ust.4)
2019-12-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2022 poz. 2524
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

(art. 8e ust.3)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa

w art. 8c ust. 1 i art. 8d ust. 1, biorąc pod uwagę zakres informacji wskazanych w art. 8c ust. 1 i art. 8d ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 2 ust.4)
2002-10-17

Minister właściwy do sprawgospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;

2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;

3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;

4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 3b ust.3)
2020-12-31

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 3b ust.4)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomu składowania

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 3c ust.2 pkt 1)
2017-12-31

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 3c ust.2 pkt 2)
2017-12-31

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 7 ust.7)
2023-02-09

Minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a.

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
11Dz.U. 2022 poz. 2519
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 9t)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9 nb ust. 1. art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
12Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 10a ust.8 pkt 2)
2021-06-14

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór Europejskiej karty broni palnej, spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5 i 6

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowaart. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 2)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 3)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób oceny stanu narządu wzroku

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 4a)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory:

 a) orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 4b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory:

b) karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 4c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory:

c) orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 4d)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory:

d) zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów

upoważnionych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 15l pkt 4e)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,

określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory:

e) pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone