Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 396 | Wyświetlana strona 1 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
1SK 66/21
Data wydania:2022-12-20
Dz.U. 2022 r. poz. 2797
Data ogłoszenia:2022-12-20
Wysokość kary pieniężnej za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
2SK 78/21
Data wydania:2022-12-20
Dz.U. 2022 r. poz. 2790
Data ogłoszenia:2022-12-28
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
3K 3/22
Data wydania:2022-12-13
Dz.U. 2022 r. poz. 2695
Data ogłoszenia:2022-12-21
Górna granica wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
4K 4/21
Data wydania:2022-12-13
Dz.U. 2022 r. poz. 2659
Data ogłoszenia:2022-12-22
Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym niezgodnyMinister Infrastruktury
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
5SK 3/20
Data wydania:2022-06-22
Dz.U. 2022 r. poz. 1371
Data ogłoszenia:2020-06-30
Nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
6SK 68/19
Data wydania:2022-06-07
Dz.U. 2022 r. poz. 1268
Data ogłoszenia:2022-06-15
Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
7SK 53/20
Data wydania:2022-04-21
Dz.U. 2022 r. poz. 958
Data ogłoszenia:2022-05-06
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
8K 7/21
Data wydania:2022-03-10
Dz.U. 2022 r. poz. 643
Data ogłoszenia:2022-03-21
Dokonywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz, przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją i EKPCz, ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
9P 10/19
Data wydania:2022-02-23
Dz.U. 2022 r. poz. 480
Data ogłoszenia:2022-02-28
Wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności dotyczących jego powołania; obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym; rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy o statusie sędziego niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
10Kp 2/19
Data wydania:2021-11-25
M.P 2021 r. poz. 1110
Data ogłoszenia:2021-12-02
Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia niezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
11K 6/21
Data wydania:2021-11-24
Dz.U. 2021 r. poz. 2161
Data ogłoszenia:2021-11-24
Art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
12SK 37/19
Data wydania:2021-06-30
Dz.U. 2021 r. poz. 1228
Data ogłoszenia:2021-06-30
Nieujęcie przez ustawodawcę w u.g.n. zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na podstawie „specustawy drogowej”, a także nieuregulowanie instytucji zwrotu nieruchomości w „specustawie drogowej”niezgodnyMinister Infrastruktury
Niewykonane
13SK 19/15
Data wydania:2021-05-12
Dz.U. 2021 r. poz. 914
Data ogłoszenia:2021-05-12
Prawo geologiczne i górnicze – strony postępowania koncesyjnego niezgodnyMinister Środowiska
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
14K 20/20
Data wydania:2021-04-15
Dz.U. 2021 r. poz. 696
Data ogłoszenia:2021-04-15
Pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcyniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
15SK 9/17
Data wydania:2020-12-02
Dz.U. 2020 r. poz. 2186
Data ogłoszenia:2020-12-08
Koszty sądowe w sprawach cywilnychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
16P 6/19
Data wydania:2020-12-01
Dz.U. 2020 r. poz. 2184
Data ogłoszenia:2020-12-08
Wydanie postanowienia o pobraniu opłaty komorniczej od strony postępowania w postępowaniu egzekucyjnymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
17K 46/15
Data wydania:2020-08-19
Dz.U. 2020 r. poz. 1458
Data ogłoszenia:2020-08-26
Zasady orzekania środków zabezpieczającychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
18K 4/19
Data wydania:2020-07-22
Dz.U. 2020 r. poz. 1336
Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe)niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
19Kp 1/19
Data wydania:2020-07-14
M.P 2020 r. poz. 647
Data ogłoszenia:2020-07-21
Nowelizacja kodeksu karnego - postępowanie legislacyjne, dopuszczalny zakres poprawek senackichniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
20K 3/19
Data wydania:2020-06-10
Dz.U. 2020 r. poz. 1055
Data ogłoszenia:2020-06-18
Spółdzielnie mieszkanioweniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane