Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-10-18
K 27/15

SygnaturaK 27/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-10-18
Tytuł Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomości
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 1954
Data ogłoszenia sentencji2017-10-20
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 144 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475) w zakresie, w jakim odnosi się do egzekucji z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, jest niezgodny z art. 30, art. 71 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to że nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.
ponadto postanawia:
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Trybunał podkreślił, że wykonanie eksmisji „na bruk”, bez odpowiednich przepisów ochronnych wywołuje daleko idące konsekwencje społeczne, dlatego nie zdecydował się na odroczenie wejścia w życie niniejszego wyroku, jednocześnie zaznaczył, iż dolegliwość takiej sytuacji dla organów władzy publicznej powinna skłonić ustawodawcę do bezzwłocznego unormowania analizowanej problematyki w sposób, który zapewni eksmitowanym odpowiedni standard ochrony. Ponadto, Trybunał zaznaczył, że na podstawie treści art. 144 u.p.e.a. można zrekonstruować więcej niż jedną normę prawną. Przywołany przepis był przedmiotem kontroli konstytucyjnej tylko w tej części, w jakiej stanowi podstawę egzekucji z lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W zakresie niepoddanym kontroli, art. 144 u.p.e.a. pozostaje w mocy i nadal może być podstawą prowadzenia egzekucji w administracji.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1SenackiProjekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustawKomisja Senackanie dotyczynie dotyczynie dotyczy
Data aktualizacji2018-12-28
GENERUJ RAPORT

Powrót