Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 399 | Wyświetlana strona 1 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
1P 12/18
Data wydania:2023-05-11
Dz.U. 2023 r. poz. 951
Data ogłoszenia:2023-05-11
Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków niezgodnyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Niewykonane
2SK 81/19
Data wydania:2023-05-09
Dz.U. 2023 r. poz. 909
Data ogłoszenia:2023-05-09
Obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym niezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
3P 5/19
Data wydania:2023-04-12
Dz.U. 2023 r. poz. 739
Data ogłoszenia:2023-04-12
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji niezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
4SK 66/21
Data wydania:2022-12-20
Dz.U. 2022 r. poz. 2797
Data ogłoszenia:2022-12-20
Wysokość kary pieniężnej za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
5SK 78/21
Data wydania:2022-12-20
Dz.U. 2022 r. poz. 2790
Data ogłoszenia:2022-12-28
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
6K 3/22
Data wydania:2022-12-13
Dz.U. 2022 r. poz. 2695
Data ogłoszenia:2022-12-21
Górna granica wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
7K 4/21
Data wydania:2022-12-13
Dz.U. 2022 r. poz. 2659
Data ogłoszenia:2022-12-22
Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym niezgodnyMinister Infrastruktury
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
8SK 3/20
Data wydania:2022-06-22
Dz.U. 2022 r. poz. 1371
Data ogłoszenia:2020-06-30
Nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
9SK 68/19
Data wydania:2022-06-07
Dz.U. 2022 r. poz. 1268
Data ogłoszenia:2022-06-15
Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
10SK 53/20
Data wydania:2022-04-21
Dz.U. 2022 r. poz. 958
Data ogłoszenia:2022-05-06
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
11K 7/21
Data wydania:2022-03-10
Dz.U. 2022 r. poz. 643
Data ogłoszenia:2022-03-21
Dokonywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz, przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją i EKPCz, ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
12P 10/19
Data wydania:2022-02-23
Dz.U. 2022 r. poz. 480
Data ogłoszenia:2022-02-28
Wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności dotyczących jego powołania; obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym; rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy o statusie sędziego niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
13Kp 2/19
Data wydania:2021-11-25
M.P 2021 r. poz. 1110
Data ogłoszenia:2021-12-02
Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia niezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
14K 6/21
Data wydania:2021-11-24
Dz.U. 2021 r. poz. 2161
Data ogłoszenia:2021-11-24
Art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
15SK 37/19
Data wydania:2021-06-30
Dz.U. 2021 r. poz. 1228
Data ogłoszenia:2021-06-30
Nieujęcie przez ustawodawcę w u.g.n. zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na podstawie „specustawy drogowej”, a także nieuregulowanie instytucji zwrotu nieruchomości w „specustawie drogowej”niezgodnyMinister Infrastruktury
Niewykonane
16SK 19/15
Data wydania:2021-05-12
Dz.U. 2021 r. poz. 914
Data ogłoszenia:2021-05-12
Prawo geologiczne i górnicze – strony postępowania koncesyjnego niezgodnyMinister Środowiska
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
17K 20/20
Data wydania:2021-04-15
Dz.U. 2021 r. poz. 696
Data ogłoszenia:2021-04-15
Pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcyniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
18SK 9/17
Data wydania:2020-12-02
Dz.U. 2020 r. poz. 2186
Data ogłoszenia:2020-12-08
Koszty sądowe w sprawach cywilnychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
19P 6/19
Data wydania:2020-12-01
Dz.U. 2020 r. poz. 2184
Data ogłoszenia:2020-12-08
Wydanie postanowienia o pobraniu opłaty komorniczej od strony postępowania w postępowaniu egzekucyjnymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
20K 46/15
Data wydania:2020-08-19
Dz.U. 2020 r. poz. 1458
Data ogłoszenia:2020-08-26
Zasady orzekania środków zabezpieczającychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane