Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 396 | Wyświetlana strona 2 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
21P 13/19
Data wydania:2020-06-02
Dz.U. 2020 r. poz. 1017
Data ogłoszenia:2020-06-09
wniosek o wyłączenie sędziego z powodu wadliwości powołania sędziego przez PrezydentaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
22P 19/16
Data wydania:2020-04-29
Dz.U. 2020 r. poz. 807
Data ogłoszenia:2020-05-06
Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych)niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
23SK 66/19
Data wydania:2020-04-23
Dz.U. 2020 r. poz. 769
Data ogłoszenia:2020-04-28
Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzęduniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
24U 2/20
Data wydania:2020-04-20
M.P 2020 r. poz. 376
Data ogłoszenia:2020-04-21
Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/2niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
25P 22/19
Data wydania:2020-03-04
Dz.U. 2020 r. poz. 413
Data ogłoszenia:2020-03-12
Wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
26P 13/18
Data wydania:2019-12-11
Dz.U. 2019 r. poz. 2421
Data ogłoszenia:2019-12-17
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
27P 9/18
Data wydania:2019-11-26
Dz.U. 2019 r. poz. 2355
Data ogłoszenia:2019-12-04
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
28K 4/17
Data wydania:2019-11-20
Dz.U. 2019 r. poz. 2331
Data ogłoszenia:2019-11-28
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejniezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
29P 1/18
Data wydania:2019-10-30
Dz.U. 2019 r. poz. 2196
Data ogłoszenia:2019-11-13
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE niezgodny
  • Minister Sprawiedliwości
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
30SK 31/16
Data wydania:2019-09-25
Dz.U. 2019 r. poz. 1915
Data ogłoszenia:2019-10-09
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
31Kp 2/18
Data wydania:2019-07-17
M.P 2019 r. poz. 713
Data ogłoszenia:2019-07-25
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisanianiezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
32SK 14/18
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1349
Data ogłoszenia:2019-07-19
Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
33SK 16/17
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1346
Data ogłoszenia:2019-07-18
Podatek akcyzowyniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
34K 16/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1238
Data ogłoszenia:2019-07-04
Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
35K 8/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1255
Data ogłoszenia:2019-07-08
Kodeks postępowania karnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
36SK 2/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1257
Data ogłoszenia:2019-07-08
Ustawowe wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób uprawnionych do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawnąniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
37P 20/17
Data wydania:2019-06-11
Dz.U. 2019 r. poz. 1135
Data ogłoszenia:2019-06-18
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolnościniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
38SK 22/16
Data wydania:2019-05-22
Dz.U. 2019 r. poz. 1009
Data ogłoszenia:2019-05-30
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznejniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
39K 45/16
Data wydania:2019-05-08
Dz.U. 2019 r. poz. 897
Data ogłoszenia:2019-05-14
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckichniezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
40K 14/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 858
Data ogłoszenia:2019-05-09
Kara łącznaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane