Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-10-03
SK 5/16

SygnaturaSK 5/16
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-10-03
TytułBrak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o pozbawieniu statusu strony procesowej
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 1937
Data ogłoszenia sentencji2018-10-09
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 56 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., tj. do dnia poprzedzającego wejście w życie art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), w zakresie wyłączającym dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 ustawy – Kodeks postępowania karnego odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego ubocznego, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Skutkiem niniejszego wyroku jest możliwość skorzystania przez uprawnione podmioty (w tym przez skarżącego) z instytucji przewidzianych w art. 190 ust. 4 Konstytucji oraz art. 540 § 2 k.p.k., a także w art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o ile doszło do wyrządzenia im szkody w rozumieniu tego przepisu.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2018-12-27
GENERUJ RAPORT

Powrót