Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-09-24
K 35/12

SygnaturaK 35/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-09-24
TytułUpoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1191
Data ogłoszenia sentencji2013-10-08
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z upływem dnia 8 kwietnia 2015 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Edukacji Narodowej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

W celu wykonania wyroku, w dniu3 grudnia 2013 r. Minister Edukacji Narodowej wystąpił o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W dniu 11 grudnia 2013 r. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu wyraził zgodę na ujęcie ww. projektu w wykazie. Obecnie w Ministerstwie Edukacji Nardowej trwają prace legislacyjne nad opracowaniem ww. projektu ustawy, który będzie określał m.in.:

1. ogólne warunki i sposób i oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach;

2. ogólne warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;

3. upoważnienia dla ministra własciwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz organizacji przygotowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Powyższa zmiana ustawy o systemie oświaty umożliwi również wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2007 r., sygn. akt U 5/06.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-04-21
GENERUJ RAPORT

Powrót