Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2008-12-02
K 37/07

SygnaturaK 37/07
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2008-12-02
TytułOdpowiedzialność kontraktowa przewoźnika.
PublikatorDz.U. 2008 r. Nr 219 poz. 1408
Data ogłoszenia sentencji2008-12-11
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), w części obejmującej zwrot „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 76 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 11.12.2008 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

W dniu 3 grudnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, s. 14), którego przepisy regulują szczegółowo kwestie odpowiedzialności przewoźników kolejowych, tym samym akt ten konsumuje wytyczne zawarte w wyroku K 37/07.

Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót