Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Data aktu prawnego: 2005-07-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-09-01

  z tym że:
  1) art. 94, 151, 155 oraz 157 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;
  2) art. 107–150 i 152–154, 156 oraz 158 weszły w życie z dniem 1 września 2006 r.;
  3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 weszły w życie z dniem 1 października 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 15) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1115 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 132) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 912 - (art. 8) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 25) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 103) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 310) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2201 - (art. 8) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2183
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1530 - (art. 36) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1321 - (art. 15) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 859 - (art. 3) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 858 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 7) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 66) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 54) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2169 - (art.1.) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1933 - (art. 6) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1842
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1311 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1010 - (art.4) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 908 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 907 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 64 - (art. 101) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1923 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1268 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1187 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 860 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 357 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1198 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 89) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1004 - (art. 9) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 821 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt K 35/11
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 15) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 7 - (art. 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1650 - (art. 491) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1588 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt K 16/13
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1005 - Dz.U. 2013 r. poz. 1005
  • Dz.U. 2013 r. poz. 829 - (art. 21) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
  • Dz.U. 2013 r. poz. 675 - (art. 17) Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1544 - (art. 15) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
  • Dz.U. 2012 r. poz. 742 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 572
  • Dz.U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092 - (art. 67) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 174 poz. 1039 - (art. 88) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i położnej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 654 - (art. 176) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 84 poz. 455 - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235 - (art. 74) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dz.U. 2010 r. Nr 127 poz. 857 - (art. 75) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 620 - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
  • Dz.U. 2010 r. Nr 75 poz. 471 - Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2010 r. Nr 57 poz. 359 - Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 202 poz. 1553 - Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1278 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 68 poz. 584 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07
  • Dz.U. 2008 r. Nr 70 poz. 416 - Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 180 poz. 1280 - (art. 31) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1238 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 120 poz. 818 - Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 80 poz. 542 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 227 poz. 1658 - (art. 50) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • Dz.U. 2006 r. Nr 144 poz. 1043 - (art. 95) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 209) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 46 poz. 328 - Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365
Liczba aktów wykonawczych: 110
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1762 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1461 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1381 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1362 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1337 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1125 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 922 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 733 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania
 • Dz.U. 2018 r. poz. 537 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 345 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 308 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 298 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki
 • Dz.U. 2018 r. poz. 288 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2163 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1847 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1696 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1420 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1329 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1251 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1135 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 • Brak niezrealizowanych upoważnień