Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Data aktu prawnego: 2005-07-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-10-24
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1993 r. Nr 18 poz. 82 Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. (art. 105)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 98 poz. 473 Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (art. 107)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (art. 112)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 84 poz. 948 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego„Polskie Koleje Państwowe” (art. 113)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 114)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 114 poz. 1191 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (art. 115)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 24 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (art. 117)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 67 poz. 679 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 118)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1196 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (art. 119)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 120 poz. 1300 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oobligacjach (art. 109)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 76 poz. 694 Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (art. 108)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 110)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 60 poz. 535 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 121)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 86 poz. 804 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentów (art. 116)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 99 poz. 919 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 111)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1151 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (art. 122)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 188 poz. 1840 Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (art. 123)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 124)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 120)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 125)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 213 poz. 2155 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (art. 126)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 281 poz. 2782 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 127)
  • Dz.U. 2005 r. Nr 31 poz. 264 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa (art. 106)
Liczba aktów wykonawczych: 25
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1134 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia
 • Dz.U. 2021 r. poz. 294 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2114 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2000 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1724 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1053 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2548 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1449 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 757 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1927 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1748 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
 • Dz.U. 2016 r. poz. 819 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 300 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
 • Dz.U. 2014 r. poz. 133 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 • Dz.U. 2013 r. poz. 988 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
 • Dz.U. 2013 r. poz. 987 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 33 poz. 259 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 210 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 67 poz. 476 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 229 poz. 1948 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień