Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 • Data aktu prawnego: 2011-01-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-01-19

  z wyjątkiem:
  1) art. 125 pkt 9, który wszedł w życie z dniem 25 lutego 2011 r.;
  2) art. 110, który wszedł w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.;
  2a) art. 99 ust. 1 pkt 5 i, w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, art. 100, art. 101 oraz art. 102 ust. 1 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;
  3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1–3, które weszły w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 64
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1005 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Dz.U. 2012 r. poz. 995 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 • Dz.U. 2012 r. poz. 973 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Dz.U. 2012 r. poz. 771 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 105 ust.1

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 98

   

  [Szczegóły]
 • art. 124 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

  określi, w drodze rozporządzenia:

  1) terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4

  [Szczegóły]
 • art. 124 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

  określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w dokumencie

  prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców

  [Szczegóły]