Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

  Liczba aktów wykonawczych: 114
 • M.P. 2018 r. poz. 1242 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1101 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 1047 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014–2020
 • Dz.U. 2018 r. poz. 971 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
 • Dz.U. 2018 r. poz. 766 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje − wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 666 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2018 r. poz. 494 -  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 464 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 463 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 371 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 358 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 289 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 266 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 248 -  Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 63 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014–2020
 • M.P. 2018 r. poz. 19 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2269 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2017 r. poz. 1221 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020
 • M.P. 2017 r. poz. 1216 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020
 • M.P. 2017 r. poz. 1215 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień