Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • M.P. 2019 r. poz. 40 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
 • M.P. 2018 r. poz. 984 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 811 -  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych
 • M.P. 2018 r. poz. 699 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 586 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 551 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 516 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
 • M.P. 2018 r. poz. 415 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
 • M.P. 2018 r. poz. 95 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1490 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1087 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Dz.U. 2014 r. poz. 826 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
 • Dz.U. 2014 r. poz. 329 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 328 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • Dz.U. 2014 r. poz. 266 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1626 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1620 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1616 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1142 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2010 r. Nr 140 poz. 945 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 60b ust.3

  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
  określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji dotyczących nieruchomości,
  w szczególności zasady ewidencjonowania nieruchomości, sposób wykazywania posiadania przez Skarb Państwa
  praw do nieruchomości, zakres informacji faktycznych i prawnych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w szczególności
  przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazania daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
  użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej
  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, informacji o zgłoszonych roszczeniach
  do nieruchomości, informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  [Szczegóły]
 • art. 175 ust.5

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

  [Szczegóły]
 • art. 181 ust.4

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

  [Szczegóły]
 • art. 186 ust.4

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

  [Szczegóły]