Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 330
 • M.P. 2013 r. poz. 75 -  Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
 • M.P. 2013 r. poz. 121 -  Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
 • M.P. 2013 r. poz. 136 -  Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020”
 • M.P. 2013 r. poz. 341 -  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Lepsze Regulacje 2015”
 • M.P. 2013 r. poz. 377 -  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”
 • M.P. 2013 r. poz. 378 -  Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”
 • M.P. 2013 r. poz. 532 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
 • M.P. 2013 r. poz. 559 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • M.P. 2013 r. poz. 640 -  Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
 • M.P. 2013 r. poz. 641 -  Uchwała Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”
 • M.P. 2013 r. poz. 688 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • M.P. 2013 r. poz. 725 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
 • M.P. 2013 r. poz. 750 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • M.P. 2013 r. poz. 762 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych
 • M.P. 2013 r. poz. 794 -  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”
 • M.P. 2013 r. poz. 889 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
 • M.P. 2013 r. poz. 994 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
 • M.P. 2013 r. poz. 1026 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
 • M.P. 2014 r. poz. 963 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1719 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień