Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Liczba aktów wykonawczych: 330
 • M.P. 2014 r. poz. 363 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
 • M.P. 2014 r. poz. 364 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Dz.U. 2013 r. poz. 365 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007–2013
 • M.P. 2022 r. poz. 371 -  Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa”
 • M.P. 2013 r. poz. 377 -  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”
 • M.P. 2013 r. poz. 378 -  Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”
 • M.P. 2014 r. poz. 394 -  Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”
 • M.P. 2018 r. poz. 409 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”
 • Dz.U. 2009 r. Nr 52 poz. 430 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • M.P. 2019 r. poz. 434 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2021 r. poz. 439 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
 • M.P. 2014 r. poz. 452 -  Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020”
 • M.P. 2024 r. poz. 452 -  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”
 • M.P. 2012 r. poz. 456 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013
 • M.P. 2014 r. poz. 456 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
 • M.P. 2021 r. poz. 456 -  Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2010 r. Nr 72 poz. 461 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej
 • M.P. 2020 r. poz. 468 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w prawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”
 • M.P. 2014 r. poz. 469 -  Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”
 • M.P. 2014 r. poz. 472 -  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Brak niezrealizowanych upoważnień