Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Data aktu prawnego: 1989-05-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1989-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1982 r. Nr 11 poz. 80 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 55)
  • Dz.U. 1985 r. Nr 50 poz. 262 Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. (art. 56)
  • Dz.U. 1987 r. Nr 33 poz. 173 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. (art. 57)
  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1390 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1412 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
 • M.P. 2021 r. poz. 964 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1670 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • M.P. 2022 r. poz. 1038 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2469 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
 • Dz.U. 2023 r. poz. 89 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1985 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2139 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
 • M.P. 2023 r. poz. 1136 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 219 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Dz.U. 2024 r. poz. 342 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • Dz.U. 2000 r. Nr 1 poz. 4 -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejecie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii
 • Dz.U. 2005 r. Nr 16 poz. 134 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
 • Dz.U. 2000 r. Nr 26 poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
 • Dz.U. 1999 r. Nr 30 poz. 297 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
 • Dz.U. 2004 r. Nr 37 poz. 333 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 38 poz. 454 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów ibudynków
 • Dz.U. 2001 r. Nr 38 poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. wsprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
 • Dz.U. 1999 r. Nr 45 poz. 453 -  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień