Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1206 - (art. 63) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 128 poz. 1176 - (art. 128) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 595 - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 - (art. 156) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 53) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 770 - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 121 poz. 591 - (art. 85 ust. 1 pkt 8) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 43 poz. 163 - (art. 14) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
  • Dz.U. 1994 r. Nr 1 poz. 3 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1992 r. Nr 54 poz. 254 - (art. 9 ust. 2 pkt 12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego