Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 • Data aktu prawnego: 1991-10-19
 • Data wejścia w życie aktu: 1992-01-01

  z tym że art. 64 wszedł w życie z dniem 22 listopada 1991 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 59)
  • Dz.U. 1971 r. Nr 27 poz. 250 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. (art. 63)
  • Dz.U. 1982 r. Nr 11 poz. 81 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. (art. 63)
  • Dz.U. 1989 r. Nr 58 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. (art. 58)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (art. 60)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 4 poz. 18 Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe. (art. 65)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 7 poz. 24 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (art. 61)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 18 poz. 80 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 62)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 30 poz. 127 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. (art. 66)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 44 poz. 194 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. (art. 64)
  Liczba aktów wykonawczych: 58
 • M.P. 2024 r. poz. 42 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 41 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 732 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 731 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 86 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 85 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2553 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości
 • M.P. 2022 r. poz. 703 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 702 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 433 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • M.P. 2022 r. poz. 54 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 52 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2092 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1944 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • M.P. 2021 r. poz. 653 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 652 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 60 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 56 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 641 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 640 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 24b ust.6

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzaje dowodów potwierdzających ich spełnienie, mając na względzie zapewnienie efektywnego wykorzystania potencjału produkcyjnego ośrodków produkcji rolniczej.

   

  [Szczegóły]
 • art. 29a ust.5

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 4, mając na względzie określenie danych i dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

   

  [Szczegóły]