Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Data aktu prawnego: 1994-09-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1934 r. Nr 57 poz. 502 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy. (art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1 pkt 1)
  • Dz.U. 1985 r. Nr 32 poz. 142 Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych. (art. 85 ust. 1 pkt 3)
  • Dz.U. 1989 r. Nr 27 poz. 148 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. (art. 85 ust. 1 pkt 2)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 51 poz. 298 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (art. 85 ust. 1 pkt 6)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 59 poz. 344 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. (art. 84 ust. 3 i art. 85 ust. 1 pkt 7)
  • Dz.U. 1990 r. Nr 65 poz. 385 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. (art. 85 ust. 1 pkt 8)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 91 poz. 408 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (art. 85 ust. 1 pkt 11)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 114 poz. 493 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (art. 85 ust. 1 pkt 9)
  • Dz.U. 1992 r. Nr 6 poz. 27 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. (art. 85 ust. 1 pkt 4)
  • Dz.U. 1992 r. Nr 72 poz. 359 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (art. 85 ust. 1 pkt 5)
  • Dz.U. 1992 r. Nr 72 poz. 360 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim. (art. 84 ust. 1)
  • Dz.U. 1993 r. Nr 72 poz. 344 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe. (art. 84 ust. 4)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 58 poz. 239 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. (art. 85 ust. 1 pkt 10)
  Liczba aktów wykonawczych: 41
 • Dz.U. 2022 r. poz. 75 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1566 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1238 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2030 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 957 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Dz.U. 2019 r. poz. 946 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
 • Dz.U. 2019 r. poz. 520 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dz.U. 2018 r. poz. 749 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 268 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 676 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 277 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 123 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2132 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2051 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 562 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2066 -  Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1675 -  Rozporządzenie Ministra Finsnsów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1616 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 880 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1137 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień