Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Data aktu prawnego: 1995-06-22
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-08-10

  przepisy rozdziałów 4–6 oraz art. 86–91 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1872 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1623
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 2017
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1726 - (art. 7) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2356
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 - (art. 4) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 269) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 133
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 11) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 10) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2003 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 25) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 207
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1322 - (art. 107) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 746
  • Dz.U. 2014 r. poz. 930 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2012 r. poz. 908 - (art. 9) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092 - (art. 61) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 22 poz. 114 - (art. 4) Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2010 r. Nr 206 poz. 1367
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 102) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 745 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 143 - Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 168 poz. 1323 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 149) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 220 poz. 1415 - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 163) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 132 poz. 1110 - Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2005 r. Nr 41 poz. 398
  • Dz.U. 2005 r. Nr 33 poz. 290 - Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 6 poz. 39 - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. ozaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 134 poz. 1267 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01
  • Dz.U. 2003 r. Nr 101 poz. 944 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 718 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2055 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 0państwowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 178) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 42 poz. 368
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1800 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1368 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. ozmianie ustawy opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy oodpadach oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 81 poz. 877 - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej
  • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 24 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 550 - Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
  • Dz.U. 2000 r. Nr 6 poz. 70 - Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 93 poz. 1063 - (art. 24) Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym
  • Dz.U. 1999 r. Nr 86 poz. 964 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 106 poz. 678 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 80 poz. 506 - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 6 poz. 31 - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 86 poz. 433
  Liczba aktów wykonawczych: 40
 • Dz.U. 2024 r. poz. 544 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 469 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2024 r. poz. 465 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2414 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2416 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2332 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1972 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1104 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2122 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 633 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1600 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1568 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1322 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1211 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1195 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 419 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 185 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2039 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1378 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1233 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 6
 • art. 53 ust.5 pkt 1

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, terminy i sposób pobierania tych opłat, a także wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

   

  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.5 pkt 2

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  2) tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.5 pkt 4

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  4) standard oraz wyposażenie kwater internatowych i internatów

   

  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.5 pkt 5

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  5) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie

   

  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.5 pkt 6

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  6) tryb wyrażania zgody na pobyt opiekuna lub najbliższego członka rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, wraz z weteranem uprawnionym oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę

   

  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.5 pkt 7

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  7) tryb wyrażania zgody na przedłużenie zakwaterowania, o którym mowa w art. 51 ust. 3a, w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę.

   

   

   

  [Szczegóły]