Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2007 r. Nr 247 poz. 1823 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 112 poz. 766 - (art. 9) Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 17 poz. 155 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy —Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy oświadku koronnym oraz ustawy oochronie informacji niejawnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1801 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 106 poz. 1149 - (art. 5 § 8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia
 • Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 717 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy
 • Dz.U. 1997 r. Nr 160 poz. 1083 - (art. 2) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Liczba aktów wykonawczych: 34
 • Dz.U. 2014 r. poz. 761 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 740 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Dz.U. 2014 r. poz. 739 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 738 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 737 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
 • Dz.U. 2013 r. poz. 508 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
 • Dz.U. 2013 r. poz. 126 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 125 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1486 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1090 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów
 • Dz.U. 2012 r. poz. 288 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
 • Dz.U. 2012 r. poz. 284 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 266 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania
 • Dz.U. 2012 r. poz. 219 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji
 • Dz.U. 2012 r. poz. 71 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2012 r. poz. 66 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności
 • Dz.U. 2012 r. poz. 65 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 63 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 98 poz. 631 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
 • Dz.U. 2005 r. Nr 166 poz. 1393 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. wsprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy zpaństwami członkowskimi Unii Europejskiej wzakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku
 • Brak niezrealizowanych upoważnień