Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

 • Data aktu prawnego: 1997-06-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1989 r. Nr 29 poz. 154 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1991 r. Nr 66 poz. 287 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 19 poz. 70 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (art. 257 § 2 pkt 2 lit. a)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 73 poz. 323 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 73 poz. 324 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1995 r. Nr 97 poz. 480 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1995 r. Nr 97 poz. 481 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 251 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 252 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 253 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 254 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 257 § 2 pkt 2 lit. b)
Liczba aktów wykonawczych: 98
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1741 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1677 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
 • M.P. 2023 r. poz. 515 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2848 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2847 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2772 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2771 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie warunków wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów pracy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2701 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów oraz określenia wzorów protokołów tych kontroli
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2690 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2689 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2685 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2684 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2673 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2663 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2623 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej miesięcznej opłaty związanej z użytkowaniem w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1960 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1780 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 869 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
 • M.P. 2020 r. poz. 794 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • M.P. 2020 r. poz. 93 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień