Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy oodpadach oraz ozmianie niektórych ustaw

Hasła:

 • Dz.U. 2014 r. poz. 1101 - (art. 6) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2006 r. Nr 133 poz. 935 - (art. 10) Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 50 poz. 360 - (art. 7) Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2005 r. Nr 113 poz. 954 - (art. 5) Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 49 poz. 464 - (art. 3) Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 190 poz. 1865 - (art. 3) Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 7 poz. 78 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 143 poz. 1196 - (art. 1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. ozmianie ustawy owprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy oodpadach oraz ozmianie niektórych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 56
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1546 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1183 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1169 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
 • Dz.U. 2014 r. poz. 908 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska
 • M.P. 2014 r. poz. 801 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
 • M.P. 2014 r. poz. 790 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015
 • M.P. 2014 r. poz. 648 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015
 • M.P. 2014 r. poz. 324 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca
 • Dz.U. 2014 r. poz. 112 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1569 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1479 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1279 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
 • M.P. 2013 r. poz. 821 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014
 • M.P. 2013 r. poz. 782 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
 • M.P. 2013 r. poz. 729 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
 • Dz.U. 2013 r. poz. 580 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
 • Dz.U. 2013 r. poz. 25 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1034 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1032 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1030 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia
 • Brak niezrealizowanych upoważnień