Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

 • Data aktu prawnego: 2001-07-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
  2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 69
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1915 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1917 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1918 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1919 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1929 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1938 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1959 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1967 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2082 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Dz.U. 2017 r. poz. 593 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
 • M.P. 2017 r. poz. 1183 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2469 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich
 • Dz.U. 2003 r. Nr 4 poz. 44 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 7 poz. 55 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 13 poz. 114 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. wsprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 13 poz. 90 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
 • Dz.U. 2003 r. Nr 16 poz. 149 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
 • Dz.U. 2006 r. Nr 21 poz. 162 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni
 • Dz.U. 2007 r. Nr 27 poz. 181 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 36 poz. 191 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
 • Brak niezrealizowanych upoważnień