Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

 • Data aktu prawnego: 2001-07-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
  2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 69
 • Dz.U. 2003 r. Nr 41 poz. 345 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej
 • M.P. 2010 r. Nr 58 poz. 775 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji
 • M.P. 2011 r. Nr 62 poz. 589 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 86 poz. 478 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
 • Dz.U. 2011 r. Nr 91 poz. 527 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Dz.U. 2006 r. Nr 108 poz. 744 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 126 poz. 878 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 132 poz. 927 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 136 poz. 1457 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
 • Dz.U. 2006 r. Nr 137 poz. 984 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 • Dz.U. 2008 r. Nr 143 poz. 896 -  Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 150 poz. 1087 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą
 • Dz.U. 2007 r. Nr 158 poz. 1114 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania
 • Dz.U. 2002 r. Nr 176 poz. 1454 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne iwody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków imięczaków
 • Dz.U. 2002 r. Nr 176 poz. 1455 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1867 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 204 poz. 1728 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 0przeznaczoną do spożycia
 • Dz.U. 2002 r. Nr 210 poz. 1786 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 225 poz. 1501 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną
 • Dz.U. 2006 r. Nr 226 poz. 1652 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień