Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

 • Data aktu prawnego: 2001-07-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
  2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 69
 • Dz.U. 2004 r. Nr 136 poz. 1457 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
 • Dz.U. 2006 r. Nr 132 poz. 927 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
 • Dz.U. 2006 r. Nr 126 poz. 878 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 108 poz. 744 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 91 poz. 527 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Dz.U. 2011 r. Nr 86 poz. 478 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
 • M.P. 2011 r. Nr 62 poz. 589 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • M.P. 2010 r. Nr 58 poz. 775 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji
 • Dz.U. 2003 r. Nr 41 poz. 345 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 36 poz. 191 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
 • Dz.U. 2007 r. Nr 27 poz. 181 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 21 poz. 162 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni
 • Dz.U. 2003 r. Nr 16 poz. 149 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
 • Dz.U. 2004 r. Nr 13 poz. 114 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. wsprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 13 poz. 90 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
 • Dz.U. 2005 r. Nr 7 poz. 55 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
 • Dz.U. 2003 r. Nr 4 poz. 44 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 104 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
 • M.P. 2013 r. poz. 957 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014
 • Dz.U. 2014 r. poz. 995 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
 • Brak niezrealizowanych upoważnień