Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

 • Data aktu prawnego: 1991-04-19
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-05-29

  z wyjątkiem przepisów art. 15–18, art. 45–63, art. 67, art. 78 i art. 79, które weszły w życie z dniem 15 listopada 1991 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1044 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego
 • M.P. 2013 r. poz. 566 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
 • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 406 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 75 poz. 483 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 194 poz. 1500 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty
 • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 215 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece
 • M.P. 2009 r. Nr 17 poz. 226 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
 • Dz.U. 2007 r. Nr 150 poz. 1072 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 136 poz. 1458 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
 • Dz.U. 2003 r. Nr 93 poz. 865 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich
 • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 612 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. wsprawie postępowania wsprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
 • Dz.U. 2003 r. Nr 27 poz. 232 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia
 • Dz.U. 2002 r. Nr 219 poz. 1845 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów
 • Dz.U. 1992 r. Nr 94 poz. 470 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień