Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Data aktu prawnego: 2005-07-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-11-21

  z wyjątkiem art. 6 ust. 4 i 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1759 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 • M.P. 2022 r. poz. 1259 -  Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023
 • M.P. 2021 r. poz. 1204 -  Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1107 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • M.P. 2021 r. poz. 235 -  Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021
 • M.P. 2014 r. poz. 445 -  Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w R odzinie na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2011 r. Nr 209 poz. 1245 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Dz.U. 2011 r. Nr 126 poz. 718 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Dz.U. 2011 r. Nr 81 poz. 448 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
 • Dz.U. 2011 r. Nr 50 poz. 259 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 • Dz.U. 2011 r. Nr 28 poz. 146 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Dz.U. 2010 r. Nr 201 poz. 1334 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 14
 • art. 3 ust.2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej, uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby doznającej przemocy domowej.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 5 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  1) standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

  – uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy domowej, a także efektywność usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 5 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania kwalifikacyjne wobec osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

  – uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy domowej, a także efektywność usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 5a pkt 1

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  1) standard prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

  – uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy domowej, a także skuteczność programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 5a pkt 2

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania kwalifikacyjne wobec osób prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową

  – uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy domowej, a także skuteczność programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 5b pkt 1

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) standard prowadzenia programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

  – uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy

  domowej, a także skuteczność programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 5b pkt 2

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania kwalifikacyjne wobec osób prowadzących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową

  – uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób doznających przemocy

  domowej, a także skuteczność programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.3 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  1) organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, a także wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych

  - uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.3 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

  2) kwalifikacje Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  - uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 9b ust.7

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2 i 4, i pouczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 4 i 5, uwzględniając przydatność zaświadczeń i pouczeń dla osoby stosującej przemoc domową oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania dotyczącego programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

   

   

   

  [Szczegóły]