Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

 • Data aktu prawnego: 1991-05-23
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-07-27
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2019 r. poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2358 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2323 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń
 • Dz.U. 2006 r. Nr 141 poz. 1013 -  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt SK 21/04
 • Dz.U. 2003 r. Nr 108 poz. 1013 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. wsprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą wzakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, atakże dokonywania zmian wtakim wskazaniu
 • Dz.U. 1997 r. Nr 95 poz. 585 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o zaiązkach zawodowych.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 68 poz. 437 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.
 • Dz.U. 1996 r. Nr 71 poz. 336 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.
 • Dz.U. 1992 r. Nr 100 poz. 502 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień