Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Data aktu prawnego: 2005-01-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-07-21

  z wyjątkiem:
  1) art. 17 oraz 54, które weszły w życie z dniem 20 kwietnia 2005 r.;
  2) art. 36 i 37, które weszły w życie z dniem 21 listopada 2005 r.;
  3) art. 40, który wszedł w życie z dniem 21 lipca 2007 r.;
  4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 29
 • Dz.U. 2018 r. poz. 180 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
 • M.P. 2018 r. poz. 847 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi pozwalającej, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie dokumentu elektronicznego zawierającego dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1760 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1969 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2467 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 399 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1194 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2514 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2551 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 18 pkt 1b

  Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

  1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia:

   b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 18 pkt 1a

  Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

  1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia:

  a) spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów  komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 18 pkt 2

  Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

  2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 18 pkt 3

  Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

  3) Krajowe Ramy Interoperacyjności obejmujące zagadnienia interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych, Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną.

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20q ust.7

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i wykaz rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których są udostępniane niezbędne dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej, oraz podmiotów je prowadzących, które są obowiązane do przekazywania danych pochodzących z tych rejestrów i systemów, a także sposób udostępniania tych danych

   

   

   

   

  [Szczegóły]