Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 • Data aktu prawnego: 2015-01-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-01-19

  z wyjątkiem:
  1) art. 125 pkt 9, który wszedł w życie z dniem 25 lutego 2011 r.;
  2) art. 110, który wszedł w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.;
  2a) art. 99 ust. 1 pkt 5 i, w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, art. 100, art. 101 oraz art. 102 ust. 1 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;
  3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1–3, które weszły w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 57
 • Dz.U. 2022 r. poz. 742 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 165 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2242 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2213 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1659 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1206 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1200 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
 • Dz.U. 2019 r. poz. 596 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek
 • Dz.U. 2019 r. poz. 163 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy
 • Dz.U. 2019 r. poz. 140 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2250 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1885 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1392 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
 • Dz.U. 2018 r. poz. 973 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody
 • Dz.U. 2018 r. poz. 661 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1325 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1324 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 761 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy
 • Dz.U. 2017 r. poz. 250 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 140 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 18
 • art. 57d ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1)    szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 57d ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję,

  o której mowa w art. 57a ust. 1, oraz wzory dokumentów z tym związane

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 57d ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 2b

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres:

  b) konsultacji u lekarzy specjalistów

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 2c

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres:

  c) pomocniczych badań diagnostycznych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  4. wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  5) dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  6) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 81 ust.1 pkt 7b

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  7) wysokość opłaty:

  b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona przekroczyć 50 zł.

   

   

  [Szczegóły]