Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2015 r. poz. 1206

Data ogłoszenia: 2015-08-20

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

 • Data aktu prawnego: 2003-05-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-01-01
 • Data uchylenia: 2016-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1348 - (art. 48) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 1206
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 11) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 586 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 - (art. 117) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 950
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • Dz.U. 2012 r. poz. 605 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1742 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1740 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
 • M.P. 2014 r. poz. 228 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1749 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1753 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1899 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1913 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji
 • Dz.U. 2015 r. poz. 700 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 701 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków Komisji
 • Dz.U. 2006 r. Nr 20 poz. 156 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 910 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 115 poz. 666 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 159 poz. 1119 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń
 • Dz.U. 2010 r. Nr 161 poz. 1082 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń
 • Dz.U. 2009 r. Nr 169 poz. 1328 -  Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 169 poz. 1330 -  Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji
 • Dz.U. 2009 r. Nr 172 poz. 1336 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 173 poz. 1346 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 193 poz. 1889 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia
 • Brak niezrealizowanych upoważnień