Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Data aktu prawnego: 2015-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 102 pkt 2–6 oraz art. 108 pkt 2 i 3, które weszły w życie z dniem 7 listopada 2015 r.;
  2) art. 110, który wszedł w życie z dniem 10 września 2015 r.;
  3) art. 66–71 i art. 91 pkt 46–48, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
  4) art. 2 ust. 2 pkt 4–10, art. 5 ust. 2 i art. 104 pkt 1 lit. b, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 100)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 108 i art. 111 pkt 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 686 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 99)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 109)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1232 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 104 i art. 111 pkt 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 106)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1399 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 102)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 148 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (art. 103)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 851 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 101)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 584 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 105)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 687 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 107)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 774 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (art. 110)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 933 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 111)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1651 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 110)
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2353 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2133 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2184 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2186 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2213 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2230 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1499 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1194 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
 • Dz.U. 2019 r. poz. 797 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania
 • Dz.U. 2019 r. poz. 798 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
 • Dz.U. 2019 r. poz. 818 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2035 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1461 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2704 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień