Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Data aktu prawnego: 2011-08-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-25

  z wyjątkiem przepisów art. 70, które weszły w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 90
 • Dz.U. 2014 r. poz. 698 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 651 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1334 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1335 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi
 • Dz.U. 2012 r. poz. 597 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 60 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery
 • Dz.U. 2012 r. poz. 79 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m
 • Dz.U. 2012 r. poz. 111 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 120 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży
 • Dz.U. 2012 r. poz. 168 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiI Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności
 • Dz.U. 2012 r. poz. 180 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu2
 • Dz.U. 2012 r. poz. 296 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku
 • Dz.U. 2012 r. poz. 320 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej2)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 326 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie
 • Dz.U. 2012 r. poz. 575 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 679 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 733 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • Dz.U. 2012 r. poz. 761 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 821 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1165 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 28
 • art. 107b ust.6 pkt 8

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporzadzenia:

  8) warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu, odnawiania, zawieszania, cofania uznania oraz przeprowadzania

  audytów ośrodków szkolenia pilotów morskich i stacji pilotowych, wymagania dotyczące wyposażenia bazy

  szkoleniowej i kwalifikacji kadry szkoleniowej oraz wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 9

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  9) sposób sprawowania nadzoru nad pilotażem przez dyrektora urzędu morskiego, w tym zakres danych umieszczanych

  na liście pilotów

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

  [Szczegóły]
 • art. 74 ust.4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy

  szkoleń wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi i ramowe programy przeszkoleń wraz z warunkami wstępnymi

  i warunkami zaliczania tych przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając postanowienia Konwencji

  STCW i konieczność właściwego przygotowania członków załóg statków morskich do wykonywania obowiązków.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 74 ust.7

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia poszczególnych szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadr morskich zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 64 ust.5

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów, mając na uwadze wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 lub art. 74 ust. 4 oraz zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 1

   Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) rodzaje, terminy, tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od rodzaju i długości jachtu oraz używania jachtu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, w tym rodzaje jachtów, na których nie przeprowadza się inspekcji

  - kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 2

   Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

  2)    elementy, jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, oraz wytyczne dotyczące jej opracowania oraz stosowania

  - kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 3

   Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

  3)    sposób weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości opracowania i sprawdzenia wpływu stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego na poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną działalnością lub uprawianą żeglugą

  - kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 4

   Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

  4)    wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego

  - kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 113c ust.7

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wytyczne w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowości ekspertyz z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

   

   

   

   

  [Szczegóły]