Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 615

Data ogłoszenia: 2016-05-04

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-03-31
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-06-04
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 24)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 942 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (art. 25)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 246 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (art. 19)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 330 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art.7)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1030 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 17)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 33)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1422 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 20)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1450 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 41)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 94 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 32)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 157 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 1)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 158 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (art. 39)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 510 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 23)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 710 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 27)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 711 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (art. 21)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 712 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 37)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 42)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 851 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1026 Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (art.14)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1147 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 26)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1160 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 16)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1380 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (art. 2)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1402 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 4)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (art. 30)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1411 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 35)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 31)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1866 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (art. 9)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 121 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 15)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 128 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 13)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 233 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 22)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 562 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (art. 29)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 584 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 28)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 613 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 12)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 641 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 8)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 965 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (art. 38)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 43)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1011 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (art. 40)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 44)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1348 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 45)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 46)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2071 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 10)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2115 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (art. 34)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 174 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 36)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 205 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 291 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 299 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 18)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień