Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 922

Data ogłoszenia: 2016-06-28

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • Data aktu prawnego: 1997-08-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-04-30

  z tym że:
  1) art. 8–11, art. 13 i 45 weszły w życie z dniem 30 grudnia 1997 r.;
  2) art. 55–59 weszły w życie z dniem 13 listopada 1997 r.

 • Data uchylenia: 2018-05-25

  (uchylona z dniem 25 maja 2018 r., z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust.1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), stosownie do U. (art. 175) - Dz. U. 2018 r. poz. 1000 - uchylone z dniem 6 lutego 2019 r., stosownie do U. (art. 107) - Dz. U. 2019 r. poz. 125)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 8
 • Dz.U. 2015 r. poz. 745 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
 • Dz.U. 2015 r. poz. 719 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1934 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
 • Dz.U. 2011 r. Nr 225 poz. 1350 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • M.P. 2010 r. Nr 53 poz. 719 -  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • M.P. 2010 r. Nr 53 poz. 715 -  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 229 poz. 1536 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. wsprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień