Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

 • Data aktu prawnego: 2016-06-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-10-09

  z wyjątkiem:
  1) art. 351 pkt 2, art. 361 pkt 1 i art. 363 pkt 3, które weszły w życie z dniem 9 lipca 2016 r.;
  2) art. 106, który wszedł w życie z dniem 11 lutego 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2010 r. Nr 40 poz. 226 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (art. 364)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 908 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 349)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1030 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 350)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 360)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1450 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 363)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 94 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 359)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 101 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 342)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 157 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 357)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 158 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (art. 362)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 851 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 345)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1147 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 356)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 358)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 128 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 347)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 233 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 354)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 366)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 367)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1588 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 348)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2058 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 352)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 355)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2170 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 351)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 21 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 344)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 341)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 68 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (art. 368)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 174 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 361)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 555 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 365)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 687 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 346)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 718 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 353)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 790 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 343)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 487
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 40) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1784 - (art. 57) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1705 - (art. 10) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2253
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 15) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 - (art. 16) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 793
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2140 - (art. 18) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1666 - (art. 61) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1598 - (art. 1 i art. 23 pkt 2) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 12) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 - (art. 75) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 680 - (art. 8) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 842
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 20) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 88) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 - (art. 13) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 28) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 57) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 145) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 795
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 - (art. 19) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1637 - (art. 12) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 - (art. 177) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 14) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2491 - (art. 12) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1937
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 263) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 791 - (art. 14) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1997 - (art. 10) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2016 r. poz. 996
  Liczba aktów wykonawczych: 29
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1865 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 471 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2325 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2255 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1257 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1124 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 924 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1727 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1299 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 389 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1710 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1172 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1080 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 514 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • Dz.U. 2017 r. poz. 470 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 320 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko
 • Dz.U. 2017 r. poz. 203 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 184 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych w oparciu o ryzyko
 • Dz.U. 2017 r. poz. 40 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków
 • Dz.U. 2017 r. poz. 26 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas
 • Brak niezrealizowanych upoważnień