Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1250

Data ogłoszenia: 2016-08-16

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-08-31

  z wyjątkiem art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2, które weszły w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 22)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 26 poz. 133 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (art. 36)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 76 poz. 489 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 42)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 21 poz. 112 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (art. 48)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 50)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 90 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (art. 32)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 13)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 168 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 31)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 763 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 11)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 934 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 7)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 966 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (art. 19)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1166 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 35)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 150 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 20)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 510 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 25)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 711 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (art. 21)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 712 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 38)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 883 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (art. 30)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 897 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 53)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1200 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 54)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1402 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 6)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1501 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 41)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1946 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (art. 15)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 139 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 18)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 355 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 5)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 469 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art. 21)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 520 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 4)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 641 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 9)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 833 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (art. 34)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 880 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 45)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 966 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 46)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 23)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1229 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (art. 47)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 55)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1297 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 27)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1774 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 14)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1777 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 56)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1865 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (art. 52)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2031 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 28)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2071 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 10)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2126 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 2)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2139 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 40)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2143 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 39)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 29)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2167 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (art. 49)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 21 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 250 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 290 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 353 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 37)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 383 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 33)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 543 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 552 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (art. 16)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 672 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 17)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 713 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 43)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 778 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 26)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 900 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (art. 44)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1113 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 51)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1785 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
 • Brak niezrealizowanych upoważnień