Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 • Data aktu prawnego: 2016-09-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-10-07

  z wyjątkiem art. 22 oraz art. 24–26, które weszły w życie z dniem 29 września 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2005 r. Nr 180 poz. 1494 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (art. 98)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (art. 78)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 803 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 84)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1017 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 74)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 111)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 757 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 126 pkt 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1136 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (art. 102)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1414 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 77)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1450 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 105)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 101 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 52)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 164 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 59)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 183 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (art. 112)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 498 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (art. 113)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1114 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 96)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1195 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (art. 115)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1384 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 76)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1435 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 126 pkt 4)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1512 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 72)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1613 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (art. 86)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1741 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 116)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 128 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 64)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 133 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 75)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 233 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 82)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 349 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 119)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 464 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 126 pkt 1
    )
  • Dz.U. 2015 r. poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 120)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 497 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (art. 104)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 581 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 94)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 584 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 92)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 594 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 99)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 613 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 63)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 615 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (art. 54)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 858 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 89)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 876 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (art. 106)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 881 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (art. 121)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1036 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 69)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 79)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1223 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 123)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1274 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 124)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1551 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (art. 118)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1712 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (art. 125)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1774 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 62)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (art. 126)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2164 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 87)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 50)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 155 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (art. 90)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 169 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 101)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 127)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 128)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 217 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 114)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 221 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (art. 73)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 233 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 55)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 296 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 70)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 297 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (art. 60)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 353 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 103)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 372 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 68)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 374 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (art. 81)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 380 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 51)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 391 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. (art. 107)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 446 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 57)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 542 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (art. 129)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 543 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 65)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 599 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 53)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 617 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 56)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 627 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 108)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 645 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 91)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 687 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 61)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 710 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 88)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 716 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 58)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 718 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 112 pkt 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 778 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 83)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 785 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 117)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 814 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 66)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 67)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1020 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 130)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1030 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 80)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1222 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (art. 95)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1251 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 126 pkt 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1313 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (art. 97)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (art. 100)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1489 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 93)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1518 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 85)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1535 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 109)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1536 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 110 i art. 126 pkt 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1574 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 122)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1578 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 71)
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1710 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2207 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2009 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 13 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1766 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1632 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień