Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

 • Data aktu prawnego: 2011-08-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 124, który wszedł w życie z dniem 24 października 2011 r.;
  2) art. 131 i art. 132, które weszły w życie z dniem 25 grudnia 2011 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 39
 • Dz.U. 2024 r. poz. 514 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne
 • Dz.U. 2023 r. poz. 84 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 24 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1892 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1807 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 lipca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1806 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 356 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2150 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2083 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1775 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne
 • Dz.U. 2021 r. poz. 887 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 886 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz − Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2302 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1760 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1759 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1758 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1389 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 555 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 510 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
 • Dz.U. 2018 r. poz. 683 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 6
 • art. 31 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa wart. 20 ust. 2 pkt 4, mając na uwadze zakres egzaminu wyznaczony przepisami ADR, konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur egzaminowania

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 31 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR oraz tryb wydawania wtórnika zaświadczenia ADR, a także sposób wypełniania zaświadczenia ADR, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania w tym zakresie

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 31 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych zaświadczeń oraz wydawania ich wtórników, uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia tej dokumentacji uniemożliwiającego dostęp osób niepowołanych oraz wyposażenie pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 31 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzór zaświadczenia ADR, uwzględniając postanowienia ADR i potrzebę jego należytego zabezpieczenia przed fałszowaniem

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 31 pkt 5

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, która nie może być wyższa niż 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie rozporządzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mając na uwadze czas trwania egzaminu i wykonywane przez członków komisji egzaminacyjnej czynności

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 31 pkt 6

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  6) wysokość opłaty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, która nie może być wyższa niż 50 zł za dokument, mając na uwadze pokrycie kosztów wydawania zaświadczenia ADR i wtórnika zaświadczenia ADR, w tym pokrycie kosztów związanych z drukiem i czynnościami administracyjnymi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]